Evaluatie SodM: minder bevingen in Groningen in afgelopen jaar

Er zijn het afgelopen jaar weer minder bevingen geweest in Groningen. Dat concludeert Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een evaluatie. In deze evaluatie is de laatste meet-en monitorrapportage van de NAM vergeleken met de door KNMI gerapporteerde seismische activiteit in de regio en onafhankelijke kaarten die TNO hiervan heeft gemaakt. Hieruit komt naar voren dat de seismische activiteit in het gebied binnen de eerder vastgestelde grenswaarde is gebleven.

Daarnaast heeft CBS vervolgonderzoek gedaan, in opdracht van SodM, naar het effect van de zogeheten seizoensfluctuaties (het verschil tussen de gasproductie in de zomer en de winter) op bevingen. CBS herbevestigt dat naast productieverlaging ook de vermindering van seizoensfluctuaties invloed heeft op het aantal bevingen.
Deze conclusie ondersteunt het advies van SodM in het advies winningsplan Groningen 2016 om productiefluctuaties zoveel mogelijk te vermijden.

De recente bevingen in Wirdum, Garrelsweer en Oosterwijtwerd hebben niet geleid tot een overschrijding van de grenswaarde. Desondanks heeft SODM de NAM verzocht nader onderzoek te doen in dit specifieke gebied. Dit onderzoek moet zich richten op de relatie tussen seismiciteit en de wijze waarop gas wordt gewonnen.