SodM: Versterking Groningen moet binnen 7 jaar

Er moeten duidelijke afspraken komen tussen gemeenten, provincie en het Rijk, zodat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de versterking met grote voortvarendheid kan uitvoeren. Dit laat het Staatstoezicht op Mijnen (SodM) weten in haar oordeel over het plan van aanpak van de NCG. Daarnaast ontbreekt nog een vastlegging van de financiering voor de uitvoering van het plan. Het is niet acceptabel als Groningers daardoor nog langer in onveiligheid en onzekerheid wonen en leven. Als de governance en financiering van de NCG goed geregeld is, zou het streven moeten zijn om de versterkingsoperatie binnen 7 jaar af te ronden. SodM zal hierop toezien.

Snelheid essentieel

Het plan van aanpak van de NCG is voldoende goed om mee aan de slag te gaan. Snelheid is hierbij volgens SodM uit oogpunt van veiligheid essentieel. Een noodzakelijke voorwaarde voor het tijdig realiseren van de versterking is het goed betrekken van gemeenten en burgers.        

Oordeel SodM

SodM heeft het plan van aanpak van de NCG van 2 november jl beoordeeld op vijf aspecten die essentieel zijn voor de versterking uit oogpunt van veiligheid:

  1. Reikwijdte: Wordt de juiste groep van gebouwen beoordeeld op noodzaak tot versterking?;
  2. Tijdigheid: Zal het voorgenomen plan en aanpak tot de vereiste snelheid leiden?;
  3. Prioritering: Krijgen de meest risicovolle gebouwen de hoogste prioriteit?
  4. Effectiviteit van de versterkingsmaatregelen: Zullen de beoogde maatregelen voor ertoe leiden dat aan de veiligheidsnorm wordt voldaan?; en
  5. Communicatie: staan de burgers centraal bij de wijze van communiceren? Wordt er tijdig, juist en volledig gecommuniceerd over de versterkingsaanpak?

Als de versterking achterblijft op het versterkingsplan, zal SodM de NCG zo nodig adviseren om de aanpak aan te passen.  

Rol SodM

De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van gaswinning. Dit zorgt voor veiligheidsrisico’s voor burgers en schade aan huizen.  Door de gaswinning af te bouwen en huizen te versterken, wordt het in Groningen net zo veilig als elders in Nederland. SodM houdt hier toezicht op.