Regel milieubescherming en veiligheid gelijk goed bij windenergie op zee

Als milieubescherming en veiligheid al aan de tekentafel worden geregeld, en tijdens bouw, gebruik en onderhoud consequent prioriteit krijgen, kan windenergie op zee op duurzame wijze groeien en ontwikkelen. En zo bijdragen aan een betere energietoekomst van Nederland. Dat concludeert Staatstoezicht op de Mijnen in de Staat van de sector windenergie op zee.

De sector Windenergie op zee staat aan de vooravond van grote groei. De techniek ontwikkelt razendsnel en de onderlinge concurrentie is sterk. Partijen zullen slim en kostenefficiënt moeten ontwerpen en opereren om te kunnen meedoen in deze markt. SodM en haar toezichtpartners verwachten van ondernemingen dat zij in deze dynamiek hun aandacht voor veiligheid en milieu vasthouden.

‘Veiligheid als uitgangspunt nemen vanaf de tekentafel, kan ook. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden. Op zee is bij het winnen van gas en olie in vele jaren ruime ervaring opgedaan met veilig werken. Daarmee is een goede standaard gesteld. SodM wil dat ondernemingen in de windenergie die standaard hanteren als instapniveau’, aldus Theodor Kockelkoren, Inspecteur-generaal der Mijnen. In de Staat van de sector windenergie benoemt SodM een aantal aandachtspunten.

Aandacht voor beschermen milieu

Ondernemingen zijn verplicht om de effecten op flora en fauna zo veel mogelijk te voorkomen. Praktisch betekent dat bijvoorbeeld dat turbines tijdens de vogeltrek minder of langzamer draaien. Of dat onderwaterdieren met een bubbelscherm worden beschermd bij heiwerkzaamheden.

Aandacht voor veilig werken

Marine-operaties, hijsen en sjorren, werken op hoogte, klimmen en de overstap tussen schip en turbine, zijn handelingen met een verhoogd risico. Dat risico wordt vergroot door de samenstelling van de teams: steeds meer mensen met allerlei nationaliteiten en opleidingen werken samen. Aandacht voor communicatie, veiligheidscultuur, ervaring en opleiding is hier letterlijk van levensbelang.

Aandacht voor wetgeving en toezicht

Ook voor de wetgever en toezichthouders is werk aan de winkel. De wetgeving is her en der nog onvoldoende gericht de huidige en toekomstige activiteiten op de Noordzee. Lacunes en inefficiënties in arboregelgeving moeten worden weggenomen. Taken in toezicht en handhaving moeten voor iedereen helder worden verdeeld tussen RWS, SodM, de Kustwacht en Inspectie ILT. Naast voldoende capaciteit en kunde bij de toezichtshouders, is internationale samenwerking en afstemming nodig.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Staatstoezicht op de Mijnen. Het beeld wordt donkergeel met wit. Beeldtitel: Staat van de sector. Windenergie op zee. Een animatie. Voice-over:)

GELUID ALSOF EEN PAGINA OMSLAAT EN WINDGERUIS

VOICE-OVER: De energietransitie is in volle gang.
We gaan allemaal meer duurzame energie gebruiken.
De overheid stimuleert het verminderen van CO2-uitstoot en het opwekken van energie uit natuurlijke bronnen.
Met hulp van de overheid komen er grote windparken op zee.
Bouw, onderhoud en gebruik van windturbines moet veilig gebeuren voor mens en milieu.
Staatstoezicht op de Mijnen ziet hierop toe.
De sector groeit hard.
Technische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en de concurrentie is groot.
Dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid want het bouwen, onderhouden en verwijderen van windparken op zee kent risico's.
Hijsen en sjorren, werken op hoogte, klimmen en overstappen brengen risico's voor medewerkers mee.
Mensen van allerlei nationaliteiten werken in deze sector samen.
Goede communicatie en de juiste opleiding zijn letterlijk van levensbelang.
Ook vogels, vleermuizen en het onderwaterleven verdienen aandacht.
Er wordt niet gebouwd zonder maatregelen om hen te beschermen.
De komende tijd groeit het aantal turbines op zee en het toezicht groeit mee.
Er is al veel ervaring met veilig bouwen en werken op zee.
Dat niveau moeten we vasthouden met elkaar.
De inzet is om milieu-effecten en arbeidsrisico's zo veel mogelijk aan de tekentafel te voorkomen.
Windenergie op zee is belangrijk voor een succesvolle energietransitie in Nederland.
Samen met Rijkswaterstaat, de Kustwacht en de Inspectie Leefomgeving en Transport ziet Staatstoezicht op de Mijnen erop toe dat windenergiebedrijven de parken veilig bouwen en onderhouden door het ontwerp van nieuwe windparken te toetsen en door voorschriften en veiligheid op zee te controleren.
Meer weten? Kijk op sodm.nl/windenergieopzee.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Staatstoezicht op de Mijnen. Het beeld wordt donkergeel met wit. Beeldtekst: Meer weten? Kijk op www.sodm.nl/windenergieopzee.)