Haperende motor van de versterkingsoperatie in Groningen komt weer op gang

Het afgelopen halfjaar zijn er een aantal versnellingsmaatregelen genomen, die ervoor zorgen dat de haperende motor van de versterkingsoperatie in Groningen weer op gang komt. De huidige snelheid van de versterkingsoperatie blijft echter nog ver achter bij de vereiste snelheid. Dat constateert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in haar tussentijdse rapportage over de versterking in Groningen.

Snelheid en urgentie moet omhoog

Terugkijkend op het afgelopen halfjaar constateert SodM dat de juiste maatregelen genomen worden, maar ook dat de snelheid en urgentie waarmee dit gebeurt flink omhoog moet. De snelheid van beoordelen moet minimaal verdubbelen en de snelheid waarmee gebouwen versterkt opgeleverd worden, moet minimaal verviervoudigen. Alleen dan leidt de versterkingsoperatie tot voldoende veiligheid voor Groningers die hier al geruime tijd op wachten.

Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal SodM: “De NCG, de regio en het Rijk hebben er het afgelopen halfjaar hard aan getrokken om de versterking op de rit te krijgen en te versnellen. Daarbij wordt beoogd de bewoners centraal te stellen. De realiteit is dat bewoners dit nog lang niet altijd ervaren. Hiervoor is meer communicatie nodig en voldoende bewonersbegeleiding die met goede informatie het eerlijke verhaal vertelt. Uiteindelijk willen bewoners boven alles weer een normaal leven kunnen leiden. Een versterking die op snelheid is en afzienbare termijn gerealiseerd kan zijn, biedt licht aan het eind van de tunnel. Om tot deze vereiste snelheid te komen is een houding en werkwijze nodig die terugredeneert vanuit de enorme opgave en doordrongen is van de urgentie ervan.”  

Adviezen om ervoor te zorgen dat de versterkingsoperatie tijdig gerealiseerd wordt

SodM adviseert te toetsen of de nu ingezette maatregelen leiden tot voldoende snelheid in de versterking. En zo niet, welke maatregelen er nog meer nodig zijn om ervoor te zorgen dat de enorme versterkingsopgave tijdig gerealiseerd gaat worden. Daarnaast geeft SodM nog een aantal concrete adviezen:

 • Ga direct aan de slag met de pilots voor het versterken met een aannemer (‘praktijkaanpak’), het standaardiseren van versterkingsmaatregelen per woningtype (‘typologiebenadering’) en voor een integrale aanpak voor schadeherstel en versterking.   
  Zowel de praktijkaanpak als de typologiebenadering hebben potentie om de versterking te versnellen omdat hierdoor minder van de schaarse versterkings- en beoordelingscapaciteit voor nodig is. SodM schat dat minimaal duizend woningen die op versterking wachten, ook wachten op herstel van complexe aardbevingsschade. De integratie van schadeherstel en versterking moet de onoverzichtelijke bureaucratie die burgers ervaren, zeker zij die complexe schade hebben aan hun woning, verminderen. Daarom is het van belang om de pilot die de NCG samen met de TCMG is gestart om deze woningen gezamenlijk aan te pakken, zo snel mogelijk uit te breiden, uit te voeren en op te schalen.
 • Voorkom onnodige of te zware versterkingsmaatregelen.
  Gegeven de beperkte capaciteit zou de versterkingsopgave hierdoor langer duren dan strikt noodzakelijk wat weer ten koste gaat van de veiligheid. Bovendien moeten Groningers dan nog langer wachten op vereiste versterking en worden mogelijk belast met onnodige of onnodig zware ingrepen aan hun huis. SodM adviseert daarom de laatste inzichten rondom de sterkte van de Groningse gebouwen en het afnemende risico op aardbevingen toe te passen in het versterkingsadvies aan bewoners.
 • Zorg voor voldoende mankracht en slagkracht van de Nationaal Coordinator Groningen (NCG).
  SodM adviseert om de NCG zo snel mogelijk in staat te stellen om alle onderdelen van de opgave uit te voeren, zoals het versnellen en uitvoeren van het huidige reguliere versterkingsproces, het begeleiden van bewoners, de communicatie met bewoners, de informatievoorziening tot het ontwikkelen en uitvoeren van pilots en deze op te schalen. SodM adviseert het Adviescollege Veiligheid Groningen (AVCG) de maatregelen van de NCG achteraf te laten toetsen in plaats van vooraf te valideren om vertraging te voorkomen.
 • Verbeter de communicatie en informatievoorziening voor bewoners.
  De informatie ten behoeve van het dashboard van de NCG is voldoende goed. Nu is het zaak om het dashboard verder uit te werken, zodat het een ieder in staat stelt om de voortgang van de versterking per gemeente, dorp en straat te volgen.