SodM geeft nu zelf opdracht voor verwijderen afvalstoffen geothermiebedrijf CLG

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft na een traject van twee jaar van bestuurlijk toezicht op Californië Lipzig Gielen b.v. (CLG) uiteindelijk in april 2021 een last onder bestuursdwang opgelegd aan de curator van CLG om de afvalstoffen op het terrein op te ruimen en het voortdurende risico voor het milieu ervan te beëindigen. De curator heeft de overtreding niet tijdig beëindigd. Daarom heeft SodM nu zelf opdracht gegeven om de afvalstoffen te laten afvoeren.

SodM zal de kosten van het afvoeren op wie verantwoordelijk is gaan verhalen. Als dat niet zou lukken, komen deze kosten voor rekening van het Rijk.

Pieter van den Bergen, directeur toezicht Geothermie SodM: “Dit proces laat zien hoe belangrijk het is dat de financiële zekerheid van geothermiebedrijven is gegarandeerd. Zij moeten zelf in staat zijn alle kosten te dragen zoals de kosten van onvoorziene gebeurtenissen en van - uiteindelijk - het opruimen van de installatie aan het einde van de productie.” Zie ook de Evaluatie Aanbevelingen Staat van de Sector Geothermie.

Hoge kosten afvoeren

SodM heeft onderzocht wat de juiste manier van het afvoeren en verwerken van het vervuilde hemelwater en slib is. Na bemonstering bleek het slib besmet te zijn met Norm (licht-radioactieve stoffen) wat de verwerking en afvoer complexer en daarmee kostbaarder maakt. De kosten van het behandelen en afvoeren van het slib en afvalwater zijn begroot op circa € 700.000,- exclusief btw.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden zullen begin december 2021 starten met het inrichten van het werkterrein en zullen naar verwachting doorlopen tot medio februari 2022. SodM houdt toezicht op de werkzaamheden en heeft de curator, de grondeigenaar, de gemeente, de provincie en het waterschap geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.

Achtergrond handhavingstraject

CLG exploiteerde een geothermie-installatie in Horst. Bij het testen ervan kwam testwater en slib vrij dat het bedrijf heeft opgeslagen. SodM heeft in een traject van twee jaar van bestuurlijk toezicht verschillende malen gepoogd het bedrijf te bewegen de afvalstoffen te laten afvoeren, onder meer met een last onder dwangsom. Dit bestuurlijk handhavingstraject leidde niet tot het gewenste resultaat.

In oktober 2020 is CLG failliet gegaan en werd de curator de bewindvoerder. Om er zeker van te zijn dat de afvalstoffen zouden worden opgeruimd en het voortdurende risico voor het milieu binnen afzienbare tijd zou worden beëindigd, legde SodM in april 2021 een last onder bestuursdwang op aan de curator. Omdat de afvalstoffen niet binnen de gestelde termijn zijn afgevoerd, heeft SodM hier nu dus zelf opdracht voor gegeven. 

Update:

Op 27 januari 2022 heeft door SodM de eindinspectie plaatsgevonden en is geconstateerd dat de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd.