Last onder bestuursdwang curator geothermiebedrijf CLG

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) legt een last onder bestuursdwang op aan de curator van Californië Lipzig Gielen b.v. (CLG) om de groeiende hoeveelheid afvalstoffen en het voortdurende risico voor het milieu te beëindigen. Binnen 16 weken moeten de overtredingen beëindigd zijn.

Als de curator de afvalstoffen niet binnen de termijn en op de juiste manier afvoert, zal SodM bestuursdwang toepassen en het opgeslagen testwater, slib en folie laten verpakken en afvoeren. De kosten hiervan zal SodM volledig op de verantwoordelijke partij verhalen.

Achtergrond

CLG exploiteerde een geothermie-installatie in Horst. Bij het testen ervan kwam testwater en slib vrij dat het bedrijf heeft opgeslagen. SodM heeft verschillende malen gepoogd het bedrijf te bewegen de afvalstoffen te laten afvoeren. Na het faillissement van CLG eind 2020 is een curator aangesteld. Deze geeft aan niet aan de milieuverplichtingen te kunnen voldoen.

Om er zeker van te zijn dat de groeiende hoeveelheid afvalstoffen en het voortdurende risico voor het milieu binnen afzienbare tijd wordt beëindigd, legt SodM de curator nu een last onder bestuursdwang op.

Handhaven

SodM constateerde tijdens inspecties in januari en februari 2021 op mijnbouwlocatie AW-CALIFORNIE 2 dat de overtredingen voortduren. Omdat het algemeen belang met handhaving is gediend, maakt SodM bij het overtreden van een wettelijk voorschrift van deze bevoegdheid gebruik. SodM doet dit aan de hand van de interventiematrix uit het Toezichtarrangement Geothermie.