Onderzoek laagfrequent geluid bij mijnbouw brengt kennis in beeld

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ontvangt klachten over hinder door laagfrequent geluid (LFG). SodM heeft daarom onderzoek laten doen naar de rol van LFG bij mijnbouw, de meetmethoden, en hoe LFG ervaren wordt. In het kader van Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) heeft SodM literatuuronderzoek laten doen naar de samenhang tussen laagfrequent geluid en mijnbouw in Nederland. 

Onderzoek naar laagfrequent geluid

Er bestaan veel onzekerheden over laagfrequent geluid (LFG). Wat is laagfrequent geluid? LFG speelt op veel terreinen in de samenleving. Dit blijkt ook uit een onderzoek dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat in 2021 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een deel van de klachten wordt toegeschreven aan mijnbouwactiviteiten, zoals de winning, verwerking, transport en opslag van olie, gas, zout en aardwarmte. SodM heeft daarom onderzoek laten doen naar LFG als gevolg van mijnbouw, de mogelijke meetmethoden voor LFG en hoe LFG ervaren wordt. Het onderzoek is bijzonder, omdat er verschillende disciplines bij elkaar komen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Koninklijk Metrologisch Instituut (KNMI), M+P raadgevende ingenieurs B.V. en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Resultaten onderzoek

Het onderzoek geeft een goed beeld van de huidige kennis over LFG. We begrijpen steeds beter hoe LFG in elkaar zit. Het onderzoek maakt duidelijk dat het mogelijk is om de bron van LFG vast te stellen in de praktijk, maar dat dat niet eenvoudig is. Dat vereist een goede meetmethode, maar ook kennis over het achtergrondgeluid. Uit het onderzoek blijkt dat het ontwerp van een installatie de mate van LFG kan bepalen, maar bijvoorbeeld ook de manier waarop LFG wordt overgebracht naar de omgeving (bodem, lucht, resoneren van de woning, etc.). Er zijn dus veel factoren die een rol spelen in hoe ver LFG draagt. Ook zijn er grote verschillen in de mate van overlast die mensen bij LFG ervaren.

Hoe nu verder? 

Om meer te kunnen zeggen over specifieke situaties en in hoeverre mijnbouwactiviteiten LFG voortbrengen, is het belangrijk om metingen uit te voeren in de praktijk. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar LFG rondom mijnbouwlocaties. SodM vindt het belangrijk dat er meer kennis komt over LFG en gaat een vervolgonderzoek initiëren. Als er meer bekend is over de bron, verspreiding en effecten van LFG rondom mijnbouwlocaties, kan SodM de resultaten uit het vervolgonderzoek gebruiken in haar advisering en toezicht op LFG.