Evaluatie van de tijdelijke leidraad voor seismische risicoanalyse van kleine gasvelden

In opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de Zwitserse seismologische dienst van de Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich) in 2023 de actuele, wetenschappelijke stand van de kennis over protocollen voor seismische dreiging- en risicoanalyses onderzocht. Het doel was om te beoordelen in hoeverre er aanpassingen nodig zijn in de Nederlandse tijdelijke leidraad voor de seismische risicoanalyse van kleine gasvelden (SRA-KV).

Waarom werd dit onderzoek uitgevoerd?

In 2016 heeft SodM, op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), een tijdelijke leidraad SRA-KV opgesteld om het seismische risico kwalitatief in te schatten. De leidraad helpt bij het inschatten van de kans op aardbevingen door gaswinning en de mogelijke gevolgen die eventuele bevingen op mens en milieu kunnen hebben. Deze leidraad is destijds opgesteld op basis van de toenmalige kennis over geïnduceerde aardbevingen en het berekenen van seismische risico’s. Dit onderzoek van ETH Zürich is uitgevoerd om het risico van geïnduceerde seismiciteit bij kleine gasvelden op land in Nederland nog beter te kunnen bepalen.

Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen van de onderzoekers?

De onderzoekers doen aanbevelingen om de methodologie van de SRA-KV te verbeteren, met name de bepaling van de kans op aardbevingen. Ze stellen voor om de aannames te herzien en beter rekening te houden met onzekerheden in de gegevens. Daarnaast adviseren ze de risicoschatting kwantitatief te maken door de kans op aardbevingen te integreren met een representatief grondbewegingsmodel, waarin ook het effect van de lokale samenstelling van de ondiepe ondergrond wordt meegenomen. De onderzoekers pleiten ook voor een meer gebruiksvriendelijke methodiek, bijvoorbeeld door gebruik te maken van generieke tabellen die gemakkelijk te interpreteren zijn voor de uitvoerders van de analyse.

Hoe worden de resultaten van dit onderzoek gebruikt?

SodM zal de aanbevelingen van de onderzoekers omzetten in vervolgstudies bij het Kennisplatform Effecten Mijnbouw (KEM). Hierbij zal onder meer worden onderzocht of de meer fysische benadering zoals ontwikkeld voor het Groningen-gasveld, ook toepasbaar zou kunnen zijn op kleine gasvelden. Daarnaast zal EZK de huidige grondbewegingsmodellen voor Nederland door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) laten uitbreiden met informatie over de ondiepe ondergrond. Zodra deze resultaten beschikbaar zijn, zal SodM samen met EZK bekijken hoe de vervolgstudies kunnen worden geïmplementeerd in een nieuwe seismische risicoanalyse voor kleine gasvelden.

Wat betekent dit voor de huidige risicoanalyses?

De bevindingen benadrukken de noodzaak van regelmatige actualisaties van de methodieken om de seismische risico’s te berekenen om te blijven voldoen aan de nieuwste kennis en technische standaarden. Totdat een nieuwe methodiek is ontwikkeld, blijft de huidige leidraad SRA-KV de beste beschikbare methode voor het in kaart brengen van seismische risico's met betrekking tot gaswinning.