Verzoek om handhaving gemeente Midden Groningen afgewezen

SodM heeft het verzoek voor een verbod voor Nedmag voor het aanleggen van de geplande boorputten VE-5 en VE-6 afgewezen. Dat Nedmag de putten mag boren, betekent echter niet dat Nedmag op basis van het geldende winningsplan vervolgens, na het boren van de putten en het vormen van de initiële cavernes, ook onbeperkt zout mag winnen met de putten VE-5 en VE-6. Wanneer de cavernes groot genoeg zijn, gaat men over op een andere van manier winnen, waarbij het zout toestroomt uit de omgeving. Als Nedmag dan doorgaat met winnen, begint mogelijkbodemdaling op te treden die niet is voorzien in het winningsplan. Pas op dat moment overschrijdt Nedmag de vergunde bodemdalingskom. Om in dat stadium zout te mogen winnen zal Nedmag eerst de minister moeten verzoeken in te stemmen met een aangepast winningsplan.

De boringen VE-5 en VE-6 zijn beschreven in het geldende winningsplan uit 2013.Als Nedmag overgaat tot het boren van genoemde putten leidt dat niet direct tot een overtreding van het geldende instemmingsbesluit, waarin de minister heeft ingestemd met het winningsplan. De boring (in 2018) zelf heeft geen bovengrondse effecten zoals bodemdaling. De eerste jaren (2019 en 2020) wordt vanuit de nieuwe boringen een tweetal (initiële) cavernes gecreëerd onder de grond. Ook dat heeft geen merkbare effecten op de bodemdaling en leidt dus niet tot overtreding van het winningsplan. Om deze reden wordt het verzoek om handhaving afgewezen.