Advies SodM over wijziging instemmingsbesluit voor gasvelden Coevorden (NAM)

SodM concludeert dat de verwachte bodemdaling binnen de voorspellingen uit het winningsplan van 2004 blijft, en dat het seismisch risico beter is ingeschat.  

SodM heeft de risico’s van het verlengen van de gaswinning uit drie gasvelden in Coevorden op 31 augustus 2018 beoordeeld.

Procedure

De NAM heeft de gevolgen van het langer produceren in kaart gebracht, en deze beschreven in een verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit. Het ministerie van EZK heeft SodM gevraagd of deze wijziging voor wat betreft productievolumes, bodemdaling en seismisch risico binnen de vereisten van het winningsplan uit 2004 vallen.

Beoordeling winningsplan en advies

In het winningsplan 2004 wordt een bodemdaling voorspeld van 5 cm. Zowel de huidige gemeten bodemdaling als de verwachte bodemdaling vallen binnen deze voorspelling. Voor de wijziging van het instemmingsbesluit heeft de NAM een nieuwe seismisch risico analyse uitgevoerd. Dit heeft tot een betere inschatting van het seismisch risico geleid. SodM concludeert dat voor één van de drie gasvelden het seismisch risico toeneemt en uitkomt in risicocategorie 2. De andere twee velden blijven in de laagste risicocategorie 1.

Extra voorwaarde vanwege betere risico-inschatting

SodM adviseert aan de minister om de voorwaarde op te nemen die hoort bij deze risico-inschatting, namelijk dat de operator zorgt voor een goedgekeurd seismisch risicobeheersplan en dat een eventuele aardbeving vanaf magnitude 1,5 gemeten en gelokaliseerd kan worden. Verder adviseert SodM om de maximaal te produceren gasvolumes binnen de verlengde winningsduur tot eind 2033 in het besluit vast te leggen.

Gewijzigd instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het gewijzigde instemmingsbesluit Coevorden op 23 augustus 2019 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder die van SodM, vindt u hier.