Toezichtsignaal integriteit geothermieputten

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft op 25 maart 2020 een Toezichtsignaal integriteit geothermieputten afgegeven aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een Toezichtsignaal integriteit geothermieputten afgegeven aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Uit onderzoek van SodM is gebleken dat er regelmatig integriteitsproblemen optreden bij geothermieputten, inclusief volledig door-corroderen van de verbuizing. Dat kan leiden tot verzilting van het grondwater. SodM vindt dit ongewenst en formuleert in het toezichtsignaal aanvullende waarborgen in het putontwerp om dit te voorkomen.

Reactie EZK

Het ministerie van EZK herkent het punt en heeft acties in gang gezet die voor een deel gereed zijn en waar momenteel aan wordt gewerkt.

Toezicht SodM

In het toezicht let SodM erop dat ondernemers de vereiste maatregelen nemen die nodig zijn om de integriteit van de putten te kunnen waarborgen.

Zie ook:

Kwaliteit put én locatie van belang voor volgende stap in geothermie

21 januari 2019