Advies SodM winningsplan Leeuwarden-101 (Vermilion)

SodM onderschrijft een geringe bodemdaling en een verwaarloosbaar risico op aardbevingen als gevolg van het herstarten van de gaswinning uit Leeuwarden-101.

SodM heeft de risico’s van het herstarten van de gaswinning uit het gasveld nabij de gemeenten Tytsjerksteradiel en Smallingerland op 8 maart 2018 beoordeeld.   

Procedure

Vermilion heeft op 8 december 2017 een winningsplan voor het Leeuwarden-101 gasveld ingediend. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft SodM gevraagd om dit winningsplan te beoordelen op risico’s en voorspellingen van bodembewegingen, eventuele nadelige gevolgen voor het milieu en het planmatig gebruik en beheer van de ondergrond.

Vermilion wil de gasproductie uit Leeuwarden-101 herstarten

Tussen 1978 en 1991 is er al gas gewonnen uit het Leeuwarden-101 veld. Vermilion wil weer beginnen met gas winnen uit de Ten Boer zandsteenlagen. Hiervoor wordt een bestaande put gebruikt. Als de productie succesvol opgestart kan worden, wil Vermilion 1 of 2 nieuwe productieputten boren. Vermilion wil tot uiterlijk eind 2031 gas winnen uit het Leeuwarden-101 gasveld. Het ontwerp van de putten en het boorprogramma worden ingediend bij SodM. Ook worden er tijdens het boren inspecties uitgevoerd op de boorlocatie door SodM.

Door historische productie uit Leeuwarden-101 en omringende velden is de bodem al tot 8 cm gedaald. SodM beoordeelt dat in 2031 de bodemdaling veroorzaakt door alle gasvelden in en om het Leeuwarden-101 veld in totaal maximaal 11 centimeter zal zijn. Van de toekomstige 3 cm bodemdaling in het gebied wordt minder dan 1 cm door Leeuwarden-101 veroorzaakt, de rest door andere omliggende velden. SodM adviseert om de in 2018 uitgevoerde bodemdalingsmetingen te gebruiken voor een nieuwe analyse van de te verwachten bodemdaling en deze in te dienen bij EZK en SodM.

SodM onderschrijft Vermilions conclusie dat de kans op het veroorzaken van aardbevingen verwaarloosbaar is, en dat daarmee het risico op schade beperkt is.

Op basis van de informatie in het winningsplan vindt SodM dat het risico voor het milieu beperkt is en dat de voorgestelde winning planmatig en efficiënt uitgevoerd zal worden.

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerp-instemmingsbesluit voor het winningsplan Leeuwarden-101 op 11 oktober 2019 gepubliceerd. Het ontwerp-besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder die van SodM, vindt u hier.