Afwijzing handhavingsverzoek waterinjectie Nijensleek en Eesveen (14 juni 2022)

SodM heeft drie verzoeken om handhavend op te treden tegen Vermilion afgewezen. De verzoeken zijn ingediend namens de Vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen, de Vereniging milieudefensie Westerveld en Stichting GAS DrOvF. Het gaat om de waterinjectie-activiteiten van het bedrijf op locaties Nijensleek en Eesveen. SodM ziet geen overtredingen en daarmee geen reden om op te treden.

Benzeenemissies onder de norm

Partijen beweren dat op de locatie Eesveen de norm voor de emissie van benzeen wordt overschreden. SodM heeft op 21 april 2022 een inspectie uitgevoerd waarbij extra aandacht is besteed aan het lossen van een tankwagen en het meten van emissies van benzeen uit de actief-koolfilters op de locatie Eesveen. De gemeten benzeen ligt (ver) onder de grenswaarde.

Controle op methaanemissies

De partijen stellen dat Vermilion op de locatie Eesveen niet voldoet aan de wettelijke eis om schadelijke uitstoot van verontreinigende stoffen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Deze locatie wordt regelmatig gecontroleerd door SodM, waarbij ook gekeken wordt naar eventuele (methaan)emissies. Tijdens deze inspecties zijn bij de overslag van productiewater noch anderszins methaanemissies waargenomen.

Snelle vervanging binnenbuis geen overtreding

De partijen uitten hun bezorgdheid over kort-op-elkaar-volgende reparaties aan de binnenbuis van de waterinjectieput op de locatie Nijensleek, en wat dit zegt over de integriteit van de putten. Het feit dat de binnenbuis zo nodig wordt gerepareerd, is geen overtreding. Er hebben weliswaar reparaties plaatsgevonden, maar er is geen sprake van lekkage van productiewater of de dreiging ervan.

Publiekelijk overzicht van (stikstof-)emissies niet verplicht

De partijen voeren aan dat er geen publiekelijk overzicht is van emissies, zoals stikstofuitstoot en stikstofdeposities. Er is echter geen wettelijke verplichting voor Vermilion om dergelijke gegevens te publiceren.

Herkomst waterstromen vergund

De partijen stellen dat volgens de aanvraag enkel productiewater mag worden geïnjecteerd dat afkomstig is uit de putten Oldelamer en De Blesse. In de milieuvergunning Nijensleek wordt geen beperking gesteld op de putten van waaruit productiewater afkomstig mag zijn. In de aanvraag staat vermeld dat desgewenst en indien mogelijk waterstromen vanaf locaties gelegen in de overige winningsvergunningen van Vermilion kunnen worden geïnjecteerd.

Niet bevoegd om te oordelen over vergunningverlening

Tot slot hebben de partijen bezwaren tegen de wijze waarop de vergunning is verleend. SodM is echter niet bevoegd om te oordelen over de verlening van de vergunning voor de activiteiten van Vermilion.