Inspectierapport initiatie- en opstartfase waterstofpilot Lochem

SodM concludeert na twee kantoorinspecties dat Liander voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat met de voorbereidende activiteiten in de initiatie- en de opstartfase van het pilotproject in Lochem de beoogde distributie van waterstof in de wijk Berkeloord zich ten minste op het niveau bevindt als het huidige veiligheidsniveau bij aardgas.

De eerste inspectierapportage Waterstofpilot Lochem (Kantoorinspectie Initiatiefase/Opstartfase) bevat de resultaten van de inspectie op de voorgenomen distributie van waterstof door Liander in Lochem. Dit betreft een kleinschalig proefproject waar Liander monumentale woningen in de wijk Berkeloord via het bestaande aardgasnetwerk van waterstof gaat voorzien.

De door Liander aangeleverde informatie is verwerkt in dit rapport. Het doel van deze inspectie is inzicht te krijgen in de manier waarop Liander zich in de initiatie- en opstartfase voorbereidt op het opstarten van de waterstofdistributie. Hierbij wordt onder andere beoordeeld of Liander vergelijkbare procedures en veiligheidsstandaarden hanteert als voor de distributie van aardgas, rekening houdt met de verschillen tussen aardgas en waterstof en waar nodig aanvullende voorzorgmaatregelen neemt.

SodM concludeert na twee kantoorinspecties dat Liander voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat met de voorbereidende activiteiten in de initiatie- én de opstartfase van het proefproject de beoogde distributie van waterstof in de wijk Berkeloord zich ten minste op het niveau bevindt als het huidige veiligheidsniveau bij aardgas. Liander hanteert waar mogelijk vergelijkbare procedures en veiligheidstandaarden als voor aardgas en waar nodig houdt Liander rekening met de verschillen tussen aardgas en waterstof. Ook is sprake is van aanvullende voorzorgmaatregelen. Hiermee voldoet Liander aan de normstelling voor de veiligheid van waterstofdistributie uit het Generieke richtsnoer waterstofveiligheid en het Aanvullende richtsnoer waterstofpilots in de gebouwde omgeving.

Alhoewel Liander niet een kwantitatieve vergelijking heeft gemaakt tussen het restrisico van aardgas en die van waterstof, heeft zij door de combinatie van beheersmaatregelen en aanvullende voorzorgmaatregelen wel aannemelijk gemaakt dat het veiligheidsniveau ten minste gelijk is aan die van aardgasdistributie.