Advies SodM over winningsplan Leeuwarden Nijega (Vermilion)

SodM heeft de risicobeoordeling voor het gasveld Leeuwarden Nijega op 22 oktober 2018 beoordeeld. SodM concludeert dat de risicobeoordelingen voor de bodemdaling en bodemtrilling correct zijn onderbouwd door Vermilion Energy Netherlands B.V. De beheersmaatregelen die de mijnbouwonderneming voorstelt, zijn passend voor de risico-inschattingen. De nadelige effecten voor het milieu zijn beperkt en de winning is planmatig en efficiënt in relatie tot de huidige stand van de techniek.

Dit advies heeft SodM aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gegeven in kader van het ontwerp-instemmingsbesluit Leeuwarden Nijega. Als het ontwerp-besluit af is, zal EZK het besluit ter inzage leggen zodat belanghebbenden erop kunnen reageren.