Inventarisatie SodM: Fracking in conventionele gaswinning

Staatstoezicht op de Mijnen heeft op verzoek van de Minister van Economische Zaken de toepassing van fracking, mogelijke consequenties en de beoordeling daarvan inzichtelijk gemaakt.

De reikwijdte van de inventarisatie besloeg de techniek, de risicoduiding, het wettelijk kader en het toezicht daarop. Tevens is beschreven welke beheersmaatregelen de mijnondernemingen in de praktijk hanteren. De inventarisatie bevat ook een overzicht van alle putlocaties waar frackoperaties hebben plaatsgevonden. Zowel op land als op zee. Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw tot nu.

Tot dusver hebben 338 frackoperaties plaatsgevonden in 252 putten. Allen ten behoeve van conventionele gaswinning. Het gaat hierbij om 258 zogenaamde “proppant fracks” en 80 “acid fracks.”

Voor zover mogelijk heeft SodM geïnventariseerd of er nadelige gevolgen zijn geweest voor mens en/of milieu. SodM heeft daarbij gefocust op vijf belangrijke risico’s:

  1. Seismische risico’s
  2. Integriteit van afsluitende lagen
  3. Geochemische interacties
  4. Integriteit van de putten
  5. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Op basis van deze inventarisatie en voor zover bekend bij SodM zijn er geen nadelige gevolgen voor mens en/of milieu geweest binnen de kaders van wet- en regelgeving. ”Wij hebben een scan gemaakt van de informatie die bij ons bekend is” zegt Inspecteur-generaal der Mijnen Harry van der Meijden. “De ervaringen van SodM met fracken – mede gebaseerd op verkregen inzicht uit toezicht en inspectie vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw - heeft tot SodM’s slotsom geleid dat fracken in conventionele gaswinning op een verantwoorde manier plaats kan vinden mits de regels en de juiste risico verlagende maatregelen in acht worden genomen.”

Zoals gebruikelijk blijft SodM nauwgezet toezicht houden op frackoperaties. Dit doet zij door het toetsen van werkprogramma’s voorafgaand aan de werkzaamheden en tegen het wettelijk kader. Zo nodig volgen fysieke inspecties. Ook vinden er thema-gerichte inspecties plaats. Indien zulke thema-gerichte inspecties nieuwe aandachtspunten aan het licht brengen zal SodM deze met urgentie verder onderzoeken.