SodM maant de NAM te komen met langetermijnvisie waddengebied

SodM wil dat de NAM een integrale analyse van de bodemdaling in het waddengebied op langere termijn opstelt, conform de voorwaarden uit de instemmingsbesluiten op het winningsplan Ameland en het winningsplan Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Deze analyse moet het mogelijk maken de eventuele gevolgen van een toekomstige bodemdaling beter in te schatten. De nadere studie moet in 2016 worden uitgevoerd en zal door SodM worden getoetst.

SodM deelt hiermee het standpunt van de Waddenvereniging dat de NAM nog niet geheel aan de voorwaarden uit de instemmingsbesluiten voldoet.

SodM wil dat de NAM zo snel mogelijk aan de voorwaarden van de instemmingsbesluiten voldoet en de overtreding van de voorwaarden beëindigt. Daartoe is in november een brief gezonden aan de NAM. De NAM heeft inmiddels laten weten voor 1 februari 2016 een plan van aanpak voor de studie op te kunnen leveren.

Omdat de bodemdaling in het betreffende gebied tot dusver niet afwijkt van de voorspellingen en binnen de in de vergunning vastgelegde limieten blijft, acht SodM het nemen van meer dwingende bestuursrechtelijke maatregelen, in dit stadium niet noodzakelijk. De NAM heeft naar aanleiding van de brief reeds haar medewerking toegezegd.

Het antwoord van SodM op het handhavingsverzoek van de Waddenvereniging kunt u hieronder lezen.