Toezicht

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de onafhankelijke toezichthouder op de naleving van wet- en regelgeving bij delfstoffen- en energiewinning in Nederland. SodM houdt toezicht door de bedrijven te inspecteren op veiligheid en milieu vanuit technisch perspectief en vanuit maatschappelijke belangen. Indien nodig gebruikt SodM handhavingsmiddelen om naleving af te dwingen. SodM scheidt bij de uitvoering van haar taken de advies- en toezichtrollen zorgvuldig.

Toezichtstaken

Naast de eigen taken vanuit de Mijnbouwwet en de Gaswet houdt SodM namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toezicht op de Arbeidsomstandighedenwet, het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de Arbeidstijdenwet op mijnbouwwerken en op windparken op zee. Voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat houdt SodM toezicht op milieu- en bouwwetgeving op mijnbouwwerken, de Wet windenergie op zee en het Waterbesluit. Namens de minister van Economische Zaken en Klimaat houdt SodM toezicht op milieu- en kernenergiewetgeving op mijnbouwwerken. Op land en op zee; bovengronds en ondergronds.

Uitvoering toezicht

Om het toezicht zo effectief mogelijk te maken, maakt SodM risicoanalyses per sector. Onderdelen van het toezicht zijn onder meer: onderzoek, inspecties, administratief toezicht, inspectiesignalen, een toezichtarrangement en een staat van de sector. In een staat van de sector schetst SodM de stand van zaken van een sector op het gebied van veiligheid en milieu.

Handhaven

Als bedrijven niet voldoen aan de wet- en regelgeving kan SodM naleving afdwingen, gericht op gedragsverandering. Dat kan bijvoorbeeld met een waarschuwing, een last onder dwangsom of het stilleggen van een installatie. Maar SodM kan een bedrijf ook onder verscherpt toezicht stellen. Welk instrument wordt ingezet hangt af van de (mogelijke) gevolgen van de overtreding en het gedrag van het bedrijf. SodM kiest dan het minst belastende instrument, dat er wel voor zorgt dat het bedrijf zich aan de regels houdt. In bijzondere gevallen kan SodM de minister adviseren een vergunning in te trekken. SodM kan ook het openbaar ministerie vragen strafrechtelijk onderzoek te doen.

Verscherpt toezicht

Eén van de instrumenten van de toezichthouder is het onder verscherpt toezicht plaatsen van een bedrijf. Als SodM inschat dat het gedrag van een bedrijf het beste kan worden beïnvloed door een periode lang extra op het bedrijf te letten, vertelt SodM het bedrijf waarom het onder verscherpt toezicht komt te staan en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om dat extra toezicht te stoppen. Zo kan van het bedrijf worden verwacht dat zij in de periode van verscherpt toezicht intensief werkt aan de vereiste verbeteringen en onderzoeken, die zijn opgelegd door SodM. SodM houdt in deze periode nauw contact met het bedrijf om deze verbeteringen en onderzoeken te volgen. Daarnaast voert SodM extra (onverwachte) inspecties uit. Pas als SodM ervan overtuigd is dat het bedrijf de risico’s afdoende beheerst, kan het verscherpte toezicht worden beëindigd.