Reactie SodM op OVV rapport

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft woensdag 18 februari 2015 het rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen: Onderzoek naar de rol van de veiligheid van burgers in de besluitvorming over de gaswinning (1959-2014)’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ontvangen.

De nadruk die de OVV legt op de veiligheid van de Groninger bevolking vindt SodM terecht. De toezichthouder is blij met de erkenning dat zij in 2012 de bestaande opvattingen over aardbevingen en gaswinning heeft doorbroken en de veiligheid van de Groningers op de kaart heeft gezet.

SodM neemt de conclusies en aanbevelingen uit het OVV rapport ter harte. Vooruitlopend op dit rapport heeft SodM al stappen ter verbetering gezet.

Toezicht en advies

SodM houdt op dit moment de manier van toezicht houden tegen het licht, en ook de eigen rol en positie. Inspecteur-generaal Van der Meijden: ‘Risicogericht toezicht houden op basis van vertrouwen werkt niet altijd, zo is gebleken. Ons toezicht moet meegroeien met toenemende complexiteit, dat is waar de samenleving recht op heeft.’ Ook vindt er een herijking plaats om te bepalen welke mensen, middelen en kwaliteiten nodig zijn om klaar te zijn voor de toekomst.

Daarnaast neemt SodM haar adviesrol uiterst serieus en benadrukt de volstrekt onafhankelijke positie die zij daarin heeft. Van der Meijden: ‘Het is onze taak als onafhankelijk toezichthouder de minister gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien en dat doen we ook.’

Communicatie

Communicatie en woordvoering zijn inmiddels verankerd binnen de eigen organisatie. Waar maar enigszins mogelijk is SodM aanwezig bij informatieavonden met bewoners en lokale bestuurders om antwoord te geven op vragen. SodM vindt dit contact heel belangrijk en wil deze aanpak in de toekomst versterken. Uitgangspunt bij al onze communicatie is: ‘het voor iedereen helder en begrijpelijk maken van vaak ingewikkelde onderwerpen,’ aldus Van der Meijden.

Voor meer informatie zie  het OVV-rapport over de Aardbevingsrisico's in Groningen.