Advies SodM over winningsplan Nedmag

SodM heeft in juni de minister van EZK geadviseerd over het nieuwe winningsplan van Nedmag in Veendam. Het winningsplan beschrijft de afwikkeling van het incident, het aanleggen van vier nieuwe cavernes en het doorproduceren uit twee bestaande cavernes. Wat betreft de nieuwe cavernes op enige afstand van het centrumgebied, is SodM van mening dat deze veilig kunnen worden ontwikkeld. Deze leiden tot zeer beperkte bodemdaling in het diepste punt van de kom. De voortzetting van de winning uit twee bestaande cavernes dicht bij het centrum, vindt SodM in het licht van de problemen die het waterschap voorziet onwenselijk. Ook adviseert SodM het vooraf veiligstellen van financiële middelen om bij het einde van de winning het opruimen, de continuïteit van maatregelen in het waterbeheer en de afhandeling van eventuele toekomstige schade te waarborgen.

In 2018 trad door het dak van de grootste caverne van Nedmag in Veendam ondergrondse lekkage op van pekel en mogelijk diesel. Het winningsplan op basis waarvan het bedrijf werkte, was daarop niet meer geldig. Eind 2018 heeft Nedmag een nieuw winningsplan opgesteld, waarin het de afwikkeling van het incident beschrijft en de nieuwe activiteiten die het de komende jaren wil gaan ontplooien. Het winningsplan beschrijft de effecten voor de omgeving, zoals bodemdaling en brengt de risico’s van de winning in kaart.

Goede afwikkeling belangrijk

Het leegproduceren van de huidige cavernes van Nedmag is noodzakelijk om nieuwe problemen te voorkomen en zal ervoor zorgen dat de bodemdaling oploopt tot in totaal ca. 80 cm. Op dit moment is die daling 55-60 cm. De afwikkeling van het incident van 2018 vereist heldere afspraken, ook financieel, met de lokale overheden. SodM adviseert de bodemdaling in het centrumgebied rond Nedmag zo veel mogelijk te beperken, omdat het waterschap aangeeft voorbij de 80 cm daling problemen in de beheersbaarheid van het oppervlaktewater te voorzien.

SodM positief over voorgestelde manier van winning

Op het vlak van de nieuwe winning adviseert SodM positief ten aanzien van de manier van winnen die Nedmag voorstelt. Nedmag geeft hierin op goede wijze invulling aan het rekening houden met de volledige levenscyclus van een mijnbouwproject. Het winningsplan beschrijft de ontwikkeling, de winningsfase, maar ook het opruimen van de zoutcavernes en laat daarmee geen problemen achter voor later.

Winning alleen uit nieuwe cavernes

De nieuwe cavernes op enige afstand van het centrumgebied kunnen veilig worden ontwikkeld en leiden tot zeer beperkte bodemdaling in het diepste punt van de kom. De voortzetting van de winning uit twee bestaande cavernes dicht bij het centrum, vindt SodM in het licht van de problemen die het waterschap voorziet onwenselijk. Bovendien geldt, naast de voorziene bodemdaling, ook dat er een kleine kans is op dat de cavernes in contact komen te staan met de oude winning, met mogelijk nieuwe uitstroom tot gevolg. De kans dat dit leidt tot schade aan grondwater of bovengrond is waarschijnlijk klein, maar SodM vindt dit toch onwenselijk. Daarom adviseert SodM dus negatief op de voortzetting van de winning uit twee bestaande cavernes.

Maatregelen ter verbetering wenselijk

SodM adviseert een aantal maatregelen ter verbetering van de relatie met lokaal betrokkenen en de omgang met eventuele schade. Het betreft hier opname van de zoutindustrie in het landelijk schadeloket, het toepassen van het bewijsvermoeden zoals dat ook bij het Groninger gasveld gebeurt en het vooraf veiligstellen van financiële middelen om bij het einde van de winning het opruimen, de continuïteit van maatregelen in het waterbeheer en de afhandeling van eventuele toekomstige schade te waarborgen.