Oordeel SodM over de productieverdeling in Groningen voor gasjaar 2018/2019

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bevestigt dat de door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voorgenomen verdeling van de productie over het Groningen gasveld voor het gasjaar 2018/2019 de seismische risico’s zo verantwoord mogelijk beperkt.

Dat blijkt namelijk uit het oordeel van SodM over de zogeheten ‘Productie Optimalisatie Studie’ van de NAM met inzet van het meest recente seismologische model.  SodM heeft in haar oordeel de maatschappelijke impact van bevingen nabij dichtbevolkte gebieden meegewogen. SodM adviseert de minister deze productieverdeling als voorwaarde op te nemen in het nieuw instemmingsbesluit voor de gaswinning in Groningen voor gasjaar 2018/2019.

Risico’s afhankelijk van hoeveelheid, fluctuaties en verdeling

De aardbevingen als gevolg van de gaswinning worden met name veroorzaakt door de hoeveelheid gas die er gewonnen wordt. Daarnaast spelen de fluctuaties in de winning en de verdeling van de productie over het Groningen-gasveld een rol.  Voor de hoeveelheid gas heeft SodM in februari geadviseerd de gaswinning zo snel als mogelijk te verlagen naar 12 miljard Nm3 per jaar. De minister heeft dit advies overgenomen en brengt de gaswinning in 2022 naar 12 miljard Nm3. In het instemmingsbesluit met de gaswinning uit het Groningenveld voor 2018/2019 zal de minister het winningsniveau voor komend gasjaar vastleggen. Dit zal hoger zijn dan de geadviseerde 12 miljard Nm3. Voor wat betreft de fluctuaties, heeft SodM in februari een aantal beperkingen geadviseerd waar de NAM zich sindsdien aan houdt. Namelijk tot maximaal +/- 20% uit het cluster Bierum en tot maximaal +/- 50% voor de productie uit de overige regio’s.  Het zojuist gepubliceerde oordeel van SodM wijst uit, dat de door de minister voorgenomen verdeling van de productie zo goed als mogelijk bijdraagt aan het beperken van de  seismische risico’s in Groningen.