Oordeel SodM over overkoepelend rapport lekkage Nedmag april 2018

SodM heeft in een brief gereageerd op een rapport van Nedmag over lekkage van pekel en mogelijk diesel door het dak van een caverne in Veendam. In de brief meldt SodM dat Nedmag het grote incident met passende urgentie heeft opgepakt. Ook deelt SodM de conclusies over de waarschijnlijke oorzaak. SodM is voorzichtiger in de conclusie dat er geen gevaar is voor mens en milieu.

Op 20 april 2018 is in Veendam bij de zoutwinning door Nedmag in een caverne in de diepe ondergrond een scheur ontstaan in het dak van een groot cavernecluster. Daarbij is pekel en mogelijk ook diesel door het cavernedak gelekt naar de bovenliggende grondlagen. Nedmag heeft – blijkt nu de juiste - beheersmaatregelen genomen om het lekken te stoppen. Door de druk in het cavernestelsel te verlagen wordt zoveel als mogelijk voorkomen dat de pekel verder weglekt. Het gevolg van de drukverlaging is dat de caverne zich gaat vullen met het omliggende zout en dat leidt tot – in dit geval versnelde – bodemdaling aan de oppervlakte. Nedmag is in gesprek met het Waterschap om de gevolgen daarvan te beheersen.

In december 2018 heeft SodM een overkoepelend rapport ontvangen over het incident. SodM deelt de conclusie van Nedmag dat het onwaarschijnlijk is dat de lekkage via één van de putten heeft plaatsgevonden. SodM ziet een scheur in het zoutdak ook als meest waarschijnlijke oorzaak en dat het vallen van een blok uit het cavernedak niet helemaal uit te sluiten is. Het is daarbij niet uit te sluiten dat er naast pekel ook een groot volume diesel is weggelekt. Sinds het incident monitort Nedmag het grondwater via peilbuizen. Tot nu toe zijn er nog geen indicaties van pekel of diesel in grondwaterlagen.

SodM is voorzichtiger dan Nedmag in de conclusie dat er geen gevaar is voor mens en milieu. SodM acht de kans klein dat het grond- en oppervlaktewater door pekel of diesel wordt vervuild. De gevolgen hiervan kunnen echter wel groot zijn. SodM is ook van mening dat Nedmag meer kennis had kunnen ontwikkelen om de situatie beter te begrijpen en onder controle te hebben. Kennis is belangrijk is om te vergaren als Nedmag in de toekomst verder wil opereren.

In de toekomst is er instemming nodig van de minister om de zoutwinning te kunnen voortzetten. Nedmag heeft inmiddels hiervoor een nieuwe winningsplan ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.