Hoe gaat Staatstoezicht op de Mijnen om met het coronavirus?

Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen. We volgen daarbij de adviezen van het RIVM en het Kabinet. Maatregelen rondom het coronavirus raken ook de sectoren waar SodM op toeziet. Hieronder kunt u lezen hoe wij hier mee omgaan. (English below)

Ons inspectiewerk

Als activiteiten waar SodM toezicht op houdt doorgaan onder de huidige omstandigheden,  controleert SodM via inspecties of deze activiteiten veilig worden uitgevoerd voor mens en milieu. Voor de inspecties die op locatie worden uitgevoerd, gelden de volgende maatregelen: 

  • Inspecties naar activiteiten met laag risico zijn voorlopig uitgesteld tot 6 april;
  • Inspecties naar activiteiten met hoog risico gaan in beginsel door. Dit zijn inspecties naar aanleiding van ongevallen, calamiteiten, incidenten en booractiviteiten. SodM zal gegeven de snel veranderende omstandigheden steeds per situatie op dat moment beoordelen wat noodzakelijk is. Bij inspecties houden onze inspecteurs waar mogelijk 1,5 meter afstand.
  • Inspecties die op afstand kunnen worden uitgevoerd, zoals het beoordelen van werkprogramma’s van mijnbouwondernemingen, gaan gewoon door.

Ons toezicht op corona-maatregelen

De maatregelen rondom het coronavirus raken ook de sectoren waar SodM op toeziet. Veiligheid voor mens en milieu is daarbij onze eerste prioriteit.  SodM zal daarom de corona-maatregelen van ondernemingen  waar zij toezicht op houdt in de gaten houden om te kijken of de veiligheid goed geborgd is én blijft.

Onze bereikbaarheid

SodM volgt de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken in ieder geval tot 6 april. Dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor onze bereikbaarheid. Calamiteiten kunnen 24/7 gemeld worden bij onze meldkamer. Ook onze voorlichting kan doorgaan. We zijn tijdens kantooruren via de e-mail en telefoon bereikbaar. Op dit moment krijgt SodM veel vragen uit de sector in het kader van maatregelen rondom het coronavirus. Dat heeft onze prioriteit. Het antwoord op minder dringende vragen kan daarom langer duren dan u van ons gewend bent.

Veelgestelde vragen over corona

Contact met SodM

How State Supervision of Mines is dealing with coronavirus

State Supervision of Mines (SSM) is also taking measures to prevent the spread of coronavirus as much as possible. In doing so, we are following the recommendations of the RIVM and the government. The measures in relation to coronavirus also affect the sectors supervised by SSM. Please find more information on how we are dealing with the situation below.

Our inspection activities

In cases where operations that SodM supervises are continuing under current conditions, SSM will be carrying out inspections to verify that these activities are being carried out safely both for employees and the environment. Inspections that are carried out on-site will be subject to the following measures:

  • Inspections of low-risk operations have been provisionally postponed until 6 April;
  • Inspections of high-risk operations will in principle continue. These are inspections in relation to accidents, disasters, incidents and drilling operations. Given the rapidly changing circumstances, SSM will continue to assess what is required for each specific situation at that time. During inspections, our inspectors will maintain a distance of 1.5 metres from others where possible.
  • Inspections that can be carried out remotely, such as assessments of work programmes of mining companies, will continue as usual.

Our monitoring of the coronavirus measures of the mining sector

The measures in relation to coronavirus also affect the sectors supervised by SSM. Our first priority in that regard is ensuring the safety of our people and the environment. For that reason, SSM will be monitoring the measures of companies it supervises regarding coronavirus to ensure that safety is and remains effectively guaranteed.

Our availability

SSM is adhering to the recommendations to work from home as much as possible until at least 6 April. This is not set to impact our availability for the time being. Any disasters can be reported to our control room 24/7. Our information provision activities will likewise be able to continue. We will be available for contact by email and by phone during business hours. At present, SSM is receiving a large number of questions from the sector regarding measures in relation to coronavirus. This is our top priority. For that reason, responses to less urgent questions may take longer than usual.

Contacting SSM