Beoordeling SodM van de zesjaarlijkse technische evaluatie van de NAM uit 2020 naar de waterinjectie in Twente

SodM oordeelt dat de NAM de evaluatie van de waterinjectie-activiteiten van putten TUB7, TUB10, ROW7 en ROW9 naar behoren heeft uitgevoerd.

Specifiek voor Twente heeft de NAM een waterinjectiemanagementplan. Hierin staan verplichte controles die de NAM moet uitvoeren (en hoe vaak) naar o.a. de verbuizing van de put, het injectiereservoir en de afsluitende gesteentelaag. De NAM moet elke zes jaar een technische evaluatie uitvoeren naar alle metingen die volgens dit plan zijn uitgevoerd. Deze evaluatie betreft metingen die gedaan zijn van de putten TUB7, TUB10, ROW7 en ROW9 over de periode 2014-2020. Van deze putten heeft enkel ROW7 de gehele periode geïnjecteerd, de overige putten liggen sinds 2015 stil.  

De NAM heeft in deze evaluatie gekeken naar:

  • de injectiedrukken,  
  • de huidige reservoirdruk in vergelijking met het model,
  • de integriteit van de verbuizingen van de put
  • het risico op zoutoplossing

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet erop toe dat de NAM de verplichte metingen uitvoert en de juiste acties aan de resultaten ervan verbindt.

Injectiedrukken binnen de vergunde druklimieten

Gedurende de periode dat water is geïnjecteerd, zijn de injectiedrukken voor alle putten nooit hoger geweest dan de in de vergunning opgenomen druklimieten. Deze druklimieten zijn ingesteld met als doel de integriteit van de afsluitende lagen boven en onder de reservoirs te garanderen.

Reservoirdruk binnen modelverwachtingen

De reservoirdruk in putten TUB7, TUB10, ROW7 en ROW9 blijft binnen de onzekerheidsbandbreedte van de modelverwachting. Er zijn er geen overschrijdingen geconstateerd van de vergunde drukken.

Integriteit van de injectieputten

In alle injectieputten heeft de NAM de verplichte metingen uitgevoerd. Wanddiktes van de binnenbuis laten zien dat deze bij alle putten meer dan voldoende zijn om de maximale verwachte injectiedruk te weerstaan. Wanddiktemetingen van het onderste deel van de buitenbuis tonen bij geen van de putten excessieve corrosie aan. Omdat de binnenbuis van ROW7 een stuk smaller is en hierdoor niet alle meetapparatuur past, heeft de NAM een alternatieve methode gebruikt voor de metingen van corrosie aan deze buitenbuis dan bij de andere putten, namelijk een elektromagnetische wanddiktemeting.

Risico op zoutoplossing

De temperatuurmetingen die in alle waterinjectieputten zijn uitgevoerd geven aan dat het water op de juiste plaats van het reservoir wordt geïnjecteerd en dat het steenzout niet aan het injectiewater is blootgesteld.

Oordeel SodM

SodM heeft deze evaluatie op volledigheid en inhoud getoetst aan de hand van de norm zoals gesteld in de beschikkingen van de Provincie Overijssel, als mede de vereisten in het Waterinjectie Management Plan 2018.  Alle in de vergunning genoemde inspectie- en testprogramma’s zijn volgens plan uitgevoerd. Verder ondersteunt SodM de conclusie van de NAM dat de uitgevoerde metingen geen aanleiding geven te twijfelen aan de integriteit van deze putten.

Voortschrijdend inzicht naar aanleiding van het incident bij ROW2

Een scheur in de buitenbuis zoals bij injectieput ROW2 is nog niet eerder voorgekomen. Vóór dit incident werd corrosie als grootste risico gezien voor de integriteit van (het onderste deel van) de buitenbuis. In putten kan corrosie gemeten worden met een 64-armige caliper, die vrij precies de locatie, diepte en soms de vorm van kleine corrosieputjes kan meten. Als bijvangst geeft deze meting ook aan wat de vorm van de buitenbuis is. Omdat deze meting in ROW7 niet mogelijk is, stemde SodM in met een elektromagnetische meting die de wanddikte kan meten, maar niks zegt over de vorm van de buis. Gezien de scheur in de buitenbuis van ROW2 vindt SodM dit niet meer voldoende, en is uit voorzorg deze put stilgelegd. Injectie mag pas worden opgestart nadat de NAM extra metingen heeft uitgevoerd en getoond aan SodM die de integriteit van het onderste deel van de buitenbuis van ROW7 aantonen.

Bij alle andere waterinjectieputten in Twente kunnen de vijfjaarlijkse metingen wel met een caliper worden uitgevoerd, waardoor eventuele scheuren in de buitenbuis vroegtijdig kunnen worden opgemerkt.

Oordeel later in verband met scheur in buitenbuis ROW2

Dit rapport is door de NAM op 8 januari 2021 bij SodM ingediend. In februari heeft de NAM een scheur geconstateerd in de buitenbuis van een waterinjectieput ROW2. Toen dit incident werd gemeld, heeft SodM ervoor gekozen vanwege de mogelijke ernst van het incident, hieraan de prioriteit te geven. Bij dit onderzoek zijn wel de uitkomsten van deze technische evaluatie meegenomen. Door deze herprioritering hebben onze inspecteurs deze beoordeling pas in juli 2021 af kunnen maken.