Waterinjectie in Twente

Voor de winning van olie in Schoonebeek wordt ultrapuur water (gedemineraliseerd water) in de vorm van stoom geïnjecteerd. De stoom condenseert in de diepe ondergrond, vermengt zich met het aanwezige water in de diepe ondergrond (formatiewater) en wordt samen met gewonnen olie weer teruggeproduceerd. De olie wordt van het watermengsel afgescheiden, waarna het watermengsel geherinjecteerd wordt in lege gasvelden in Twente.

Waarom werd productiewater uit Schoonebeek in Twente geïnjecteerd?

Voor het productiewater uit Schoonebeek zijn, als onderdeel van een milieueffectrapportage-procedure, in 2006 verschillende verwerkingsmogelijkheden onderzocht. In dit kader zijn verschillende milieuaspecten, risico’s en kosten afgewogen. Uit de afweging kwam de opslag van productiewater in lege gasvelden in Twente als meest gunstig alternatief naar voren.

Waarom is de waterinjectie in Twente stilgelegd?

In april 2015 is de waterinjectie in Twente stilgelegd, nadat bij Hardenberg een lekkage in de transportleiding was geconstateerd.

Heroverweging waterinjectie Twente

Bij de vergunningverlening voor waterinjectie Twente is in 2011 afgesproken dat na een periode van 6 jaar getoetst dient te worden of waterinjectie nog steeds de meest geschikte verwerkingsmethode is. De minister van EZ bepaalt dan, na een brede adviesronde met onder andere de provincie, zijn standpunt.

Op suggestie van minister Kamp en na vragen vanuit de provincie Overijssel en de Tweede Kamer heeft NAM de nieuwe afweging van de waterinjectie in Twente naar voren gehaald. Deze herafweging van de waterinjectie vindt daardoor al in 2016 plaats in plaats van in 2017.

Welke verplichtingen legt de vergunning op aan de NAM over deze evaluatie?

Onder andere de volgende verplichtingen zijn in de vergunning opgenomen:

  • De vergunninghouder NAM moet rapporteren over de waterinjectie-activiteiten en de effecten daarvan op de afsluitende lagen van het reservoir.
  • NAM moet nagaan of waterinjectie nog steeds de meest geschikte verwerkingsmethode is.
  • NAM moet nagaan of de hoeveelheid gebruikte hulpstoffen verder te verminderen is.

Wat is de rol van SodM?

Sinds de start in 2011 houdt SodM toezicht op deze waterinjectie. In dit kader heeft SodM aan NAM om verschillende nadere onderzoeken gevraagd. Ook heeft SodM internationale experts gevraagd om de rapporten van NAM onafhankelijk te beoordelen. Daarnaast zijn technische rapporten, zoals over de staat van de putten, door SodM beoordeeld.

Wat zijn de mogelijke risico’s waarop SodM zich richt?

Risico’s waar SodM specifiek naar kijkt zijn o.a. lekkage rond leidingen en putten, oplossing van steenzout, de eventuele vorming van holtes in de diepe ondergrond en kans op eventuele bodemdaling en seismiciteit. De kans op het optreden van dergelijke risico’s worden bekeken op verschillende tijdschalen: op de korte en de lange termijn.

Hoe gaat SodM om met zorgen in de regio?

Inwoners van Twente maken zich zorgen over de waterinjecties in hun regio. SodM luistert naar alle signalen en is ook in gesprek met de regio Twente over vragen die leven. Vanuit haar kennis en expertise adresseert SodM de vragen en geeft ze toelichting op technische aspecten. Daarbij heeft SodM diverse extra studies laten uitvoeren door NAM en reviews daarop laten doen door een aantal internationale experts.