Injectie van productiewater in Twente

In voormalige gasvelden in Twente werd tot januari 2022 het water geïnjecteerd dat naar boven komt bij de oliewinning in Schoonebeek (Drenthe). De oliewinning ligt sinds die datum stil, omdat de hoeveelheid tolueen in het afvalwater de maximale norm in de vergunning overschrijdt. Tolueen is een stof die van nature in het formatiewater voorkomt. Alleen als het water aan de vergunde waarden voldoet, mag de injectie in Twente weer worden opgestart. Ook al ligt de injectie stil, het toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat door.  

Alle activiteiten van de NAM rondom de injectie van productiewater afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek staan sinds juni 2021 onder verscherpt toezicht van SodM. Van de NAM wordt verwacht dat zij in de periode van verscherpt toezicht intensief werkt aan de vereiste verbeteringen en onderzoeken, die zijn opgelegd door SodM. SodM houdt in deze periode nauw contact met de NAM om deze verbeteringen en onderzoeken te volgen. Daarnaast voert SodM extra (onverwachte) inspecties uit. Pas als SodM ervan overtuigd is dat de NAM de risico’s van waterinjectie in de diepe ondergrond afdoende beheerst, kan het verscherpte toezicht worden beëindigd.  

Inspecteur op locatie
Inspecteur op locatie

Hoe ziet het reguliere toezicht op de waterinjectie in Twente er uit?

De NAM is er voor verantwoordelijk dat de waterinjectie veilig verloopt. SodM ziet erop toe dat de NAM zijn verantwoordelijkheid neemt. De veiligheid van de waterinjectie wordt op de volgende punten gecontroleerd:

Aanvullend onderzoek naar het risico van zoutoplossing en aardbevingen

Naast het controleren of de NAM zich aan de verplichtingen houdt, kan SodM de NAM ook opdragen om onderzoeken uit te voeren. Zo heeft de NAM onderzoek gedaan naar het risico van het oplossen van de zoutlaag die het reservoir afsluit en de kans op aardbevingen als gevolg van de waterinjectie. SodM heeft internationale experts gevraagd om deze rapporten van NAM onafhankelijk te beoordelen. Mede op basis van deze externe reviews is SodM van oordeel dat beide risico’s zeer beperkt zijn. De vorming van holle ruimtes in de diepe ondergrond wordt door SodM redelijkerwijs uitgesloten. In opdracht van SodM heeft de NAM in 2016 een integrale risico-analyse gemaakt van al deze onderzochte risico’s. De NAM heeft in 2022 de risico's van de waterinjectie opnieuw in kaart gebracht en haar monitoringsprogramma aangescherpt. 

Elke zes jaar verwerking van productiewater heroverwogen

Volgens de vergunning moet de NAM elke zes jaar onderzoeken of injectie nog steeds de beste methode is om het productiewater te verwerken in Twente. Hierbij worden verschillende milieuaspecten, risico’s en kosten afgewogen. Naar aanleiding van deze alternatievenweging oordeelde SodM in 2023 dat injectie nog steeds de beste verwerkingsmethode is voor het water dat naar boven komt bij de oliewinning in Schoonebeek. 

Injectie van productiewater in Rossum-Weerselo (Twente)

Waar vond de injectie van productiewater plaats?

Sinds 2011 heeft de NAM productiewater geïnjecteerd in drie lege gasvelden. Hiervoor zijn elf putten gebruikt: Tubbergen-7 (TUB7), Tubbergen-10 (TUB10), Rossum Weerselo 2 (ROW2), Rossum Weerselo 3 (ROW3), Rossum Weerselo 4 (ROW4), Rossum Weerselo 5 (ROW5), Rossum Weerselo 7 (ROW7), Rossum Weerselo 9 (ROW9) Tubbergen-Mander 1 (TUM1), Tubbergen-Mander 2 (TUM2) en Tubbergen-Mander 3 (TUM3).