SodM advies op actualisatie winningsplan Rotterdam olieveld (NAM)

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil de winning van olie uit het Rotterdam olieveld verlengen tot eind 2050. De minister van EZK heeft aan SodM gevraagd om advies te geven over het verzoek tot wijziging van het winningsplan.

Rotterdam olieveld

Winning in het olieveld vindt plaats  uit 3 zandsteenlagen. Van diep naar ondiep zijn dit het IJsselmonde reservoir, het De Lier reservoir en het Holland Greensand reservoir. Alle drie de reservoirs hebben aan de bovenkant een afzonderlijke afsluitende laag. De drie reservoirs bevinden zich in een gestrekte koepelvormige structuur. Deze koepelvorm bevat meerdere breuken.
SodM heeft bij de inschatting van de risico’s vooral gelet op het vermijden van lekkage door de afsluitende lagen en op het beperken van het risico van aardbevingen.

Door de oliewinning is de reservoirdruk gedaald in de Holland Greensand en De Lier reservoirs. Om deze druk niet verder te laten dalen is de NAM waterinjectie gaan toepassen. Deze waterinjectie gebeurt onder hoge druk omdat de doorstroombaarheid van het gesteente laag is. Bij de waterinjectie vormen zich (gewenste) scheuren in het reservoir en kunnen (ongewenste) scheuren in afsluitende lagen ontstaan. Om scheurgroei te beheersen, en ongewenste scheurgroei te voorkomen, heeft de NAM een risicobeheersplan voor waterinjectie opgesteld.

In het gewijzigde winningsplan vraagt de NAM om nieuwe putten te mogen boren. De NAM wil deze nieuwe putten in het De Lier reservoir hydraulisch stimuleren (een vorm van fracken) om de doorstroom van olie naar de putten te verbeteren. Andere putten in het veld zijn in het verleden ook gestimuleerd.

Advies SodM

SodM vindt dat er risico’s zijn verbonden aan de voorgestelde voortzetting van oliewinning uit het Rotterdam Olieveld. SodM adviseert om scheurgroei te beperken tot de reservoirlagen. De NAM moet scheurgroei in de afsluitende laag voorkomen. Dit kan door middel van een risicobeheersplan. Verder adviseert SodM om niet in te stemmen met hydraulische stimulatie in de nieuwe putten, als die stimulatie leidt tot een scheur in een afsluitende laag.

SodM heeft ook de risico’s van bodemdaling en bodemtrilling bij oliewinning beoordeeld. Deze kunnen schade aan gebouwen en infrastructuur veroorzaken, maar deze risico’s zijn in dit geval beperkt. De NAM heeft dit met de juiste gegevens onderbouwd.

Daarom stelt SodM voor, om bij een eventuele instemming, aanvullende voorschriften op te nemen: deze moeten er voor zorgen dat er geen scheurvorming optreedt in de afsluitende lagen.

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het instemmingsbesluit voor de actualisatie van het winningsplan Rotterdam op 8 december 2021 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder die van SodM, vindt u hier.