Adviezen SodM vergunningen waterinjectie Drenthe (Schoonebeek)

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft EZK geadviseerd over de veiligheid van mens en milieu bij de benodigde vergunningen voor de injectie van afvalwater in het Schoonebeek-gasveld afkomstig van oliewinning. Het gaat het om (een aanpassing van) het winningsplan en een extra omgevingsvergunning. De minister is bevoegd gezag en verleent de vergunningen.

Advies over het winningsplan Schoonebeek

De NAM heeft al een vergunning om water dat afkomstig is van gaswinning uit verschillende gasvelden in Drenthe en Overijssel in het Schoonebeek-gasveld te injecteren. Uit ditzelfde gasveld wordt ook gas gewonnen volgens een winningsplan. De NAM heeft een wijziging van dit winningsplan aangevraagd. SodM heeft de risico’s van de gaswinning en de extra waterinjectie in samenhang beoordeeld.

Advies op de omgevingsvergunning voor locatie SCH-447 (Schoonebeek)

De vergunningaanvraag betreft het aanpassen van de locatie SCH-447 te Schoonebeek voor het injectie van afvalwater uit het Schoonebeek-gasveld via twee nieuw aan te leggen injectieputten. Voor deze vergunning heeft SodM geadviseerd over de activiteiten die effect hebben op de veiligheid voor mens en milieu, zoals geluid, emissies, geur, licht en energieverbruik. Daarnaast heeft SodM specifiek gekeken naar de extra waterinjectie.

Vergunningenprocedure EZK

Als vergunningverlener is EZK verantwoordelijk voor de procedures van de genoemde besluiten. SodM heeft deze adviezen gegeven in het kader van de vergunningenprocedure. EZK heeft hierbij om advies gevraagd aan meerdere partijen, waaronder SodM. EZK heeft de adviezen van SodM en TNO op 7 maart 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. EZK zal de adviezen verwerken in een zogeheten ontwerp-besluit en vervolgens publiceren op www.mijnbouwvergunningen.nl. Dan start de periode waarbinnen belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Dan is het gebruikelijk dat EZK een informatieavond organiseert over het ontwerp-besluit. Hierbij zullen ook experts van SodM aanwezig zijn om onze adviezen toe te lichten. Zodra de vergunningen in werking treden, zullen de inspecteurs van SodM toezichthouden op de mijnbouwactiviteiten van de NAM in Schoonebeek.