Injectie nog steeds de beste verwerkingsmethode voor productiewater van de oliewinning in Schoonebeek

Injectie in een leeg gasveld is op dit moment de beste manier om het water dat vrijkomt bij oliewinning in Schoonebeek te verwerken. Zuivering tot een vast zoutproduct is slechter voor het milieu, omdat het heel veel energie kost. Daarnaast moet het afval dat overblijft bovengronds worden opgeslagen, wat weer nieuwe milieurisico’s oplevert. De NAM heeft de verschillende alternatieven in het kader van haar huidige vergunning voor het injecteren van productiewater in Twente onder toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzocht. Hierbij heeft de NAM de milieuaspecten, risico’s en kosten van de verschillende verwerkingsmethodes beoordeeld volgens een vastgestelde afwegingsmethodiek.

Ook al ligt de injectie van productiewater in Twente stil, dit onderzoek is één van de voorschriften uit de vergunning en SodM ziet erop toe dat de NAM deze nakomt. SodM heeft de NAM tot twee keer toe moeten aansporen om het onderzoek naar de alternatieven voor injectie te verbeteren. Eind april heeft de NAM een laatste aanvulling ingediend bij SodM. De NAM voldoet met deze aanvulling aan dit voorschrift uit de vergunning. 

“Ingewikkelde puzzel”

Directeur Toezicht Pieter van den Bergen is kritisch over de werkwijze van de NAM: “De NAM heeft nagelaten de aanvullingen te verwerken tot één overzichtelijk document. Hiermee creëert het bedrijf een ingewikkelde puzzel voor omwonenden en andere geïnteresseerden die de weging van de verschillende alternatieven willen begrijpen. Juist bij een activiteit die op weinig draagvlak kan rekenen, verwachten wij extra inspanning om eventuele onduidelijkheden en onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen. Omdat dit onderzoek niet alleen relevant is voor de vergunning in Twente, maar ook voor eventuele toekomstige injectie in Schoonebeek hebben we er toch voor gekozen de ingediende aanvullingen wel inhoudelijk te beoordelen.” Om de noodzakelijke transparantie te bieden, heeft SodM zelf de risicoscores van de alternatieven naast elkaar gezet.

Nog apart adviseren over injectie in Schoonebeek

De bevindingen uit dit onderzoek geven de NAM, de vergunningverlener (het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en de omgeving inzicht in de beste verwerkingsmethode van het productiewater afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek. Op dit moment loopt de vergunningprocedure voor het injecteren van dit productiewater in Schoonebeek. SodM zal EZK nog apart adviseren over de veiligheid van deze specifieke activiteit.