Stand van zaken veiligheid tankenpark NAM (Delfzijl)

Sinds de lekkage van aardgascondensaat in oktober 2018, staat het tankenpark van de NAM in Delfzijl onder verscherpt toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Een gebrek aan alertheid was een belangrijke oorzaak van deze lekkage. Naar aanleiding van het incident heeft de NAM van SodM een aantal maatregelen moeten nemen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. Tijdens de inspecties controleert SodM of de NAM de juiste maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat het tankenpark veilig is en blijft.

Inspecties in samenwerking met de Veiligheidsregio Groningen

De meest risicovolle bedrijven in Nederland zijn aangewezen in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO). Voor deze bedrijven geldt een streng toezichtprogramma. Hoewel het tankenpark geen BRZO-locatie is, behandelt SodM de locatie wel als zodanig. Dit betekent dat SodM het tankenpark samen met de Veiligheidsregio Groningen inspecteert. Sinds het incident heeft SodM het tankenpark vier keer geïnspecteerd. Hierbij heeft SodM in het bijzonder gekeken naar:

  • Maatregelen ter verbetering van de technische veiligheid
    De NAM heeft na het incident op aandringen van SodM een aantal technische maatregelen genomen. De NAM heeft de alarmeringen op het tankenpark aangepast, zodat signalen van een mogelijke lekkage met de hoogste prioriteit worden opgepakt. Ook heeft de NAM een afsluiter in het riool geplaatst zodat er geen aardgascondensaat meer in terecht kan komen.
  • Maatregelen ter verbetering van de alertheid van de medewerkers van de NAM
    Het verbeteren van de veiligheidscultuur vergt een lange-termijn investering. Het is daarom een vast onderdeel bij de inspectie van NAM-locaties.

Tijdens deze inspecties zijn geen overtredingen geconstateerd. SodM evalueert op dit moment of de inspanningen van de NAM voldoende zijn om het verscherpt toezicht op te heffen om terug te gaan naar een regulier toezichtsregime.

Strafrechtelijk onderzoek vanuit het OM

Onder leiding van het Functioneel Parket heeft SodM meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek naar de NAM. Het ging daarbij om twee lekkages. De eerste betreft de hierboven genoemde lekkage vanuit het tankenpark in Delfzijl. De tweede betreft een lekkage van ontzwavelingsvloeistof te Collendoorn op 2 januari 2019. Op 9 september 2020 heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt dat de NAM een boete van 125.000 euro heeft gekregen, omdat het bedrijf onvoldoende maatregelen had genomen om deze lekkages te voorkomen. 

Lees het volledige persbericht van het Openbaar Ministerie: 'NAM betaalt boete van 125.000 euro vanwege onvoldoende maatregelen om lekkages te voorkomen'.