Onderzoek naar de lange termijn risico’s van het gebruik van staal en cement bij het afsluiten van putten

In opdracht van SodM en binnen het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) is onderzoek gedaan naar de afdichtende werking van cement bij een afgesloten put in de diepe ondergrond (link naar publicatie rapport). Is de constructie van staal en cement over een paar honderd jaar nog even goed afsluitend?

Wet- en regelgeving

De eisen voor het buiten gebruik stellen van olie- en gasputten in Nederland zijn vastgelegd in de mijnbouw wet- en regelgeving. Voor de invulling van die eisen werd en wordt door de industrie gebruik gemaakt van specifieke industrie standaarden. Om een put buiten gebruik te stellen, moet het ondergrondse deel van een put - het boorgat – duurzaam en effectief afgesloten worden. Tot op heden worden staal en cement gebruikt als materialen om een boorgat duurzaam en effectief af te sluiten.

Doel van het onderzoek

Het individuele lange termijn gedrag van cement en staal is vrij goed bekend. Maar hoe een afgesloten boorgat, dat bestaat uit stalen buizen, cement en gesteente zich op lange termijn gedraagt, is minder bekend. En wat betekent dit gedrag voor de afsluitende werking van het boorgat? En hoe gedragen bepaalde gesteentes zich waar deze niet gecementeerd zijn? In Nederland zijn op land ruim 1400 putten buiten gebruik gesteld, en dit aantal zal in de komende jaren verder groeien met de afbouw van de olie- en gaswinning op land. De locaties waar deze putten zich bevinden kunnen gebruikt worden voor ruimtelijke ontwikkeling zoals woningbouw of aanleg van infrastructuur. Deze ontwikkeling vereist kennis over de risico’s van dergelijke locaties. En dit onderzoek en het eindrapport verschaffen een groot deel van die kennis.