SodM: NAM onderzoek naar alternatieven voor verwerking productiewater uiterlijk 1 mei

De NAM moet uiterlijk 1 mei een volledig onderzoek indienen bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar de alternatieven voor de verwerking van productiewater in Twente. Ook al ligt de injectie van productiewater in Twente stil, dit onderzoek is één van de voorschriften uit de vergunning en SodM ziet erop toe dat de NAM deze nakomt. De bevindingen uit dit onderzoek geven de NAM, de vergunningverlener EZK en de maatschappij inzicht in de beste verwerkingsmethode van dit productiewater. De lessen daarvan kunnen in de toekomst worden toegepast om risico’s en milieu-impact verder te minimaliseren.

Juni 2022 heeft de NAM een onderzoek ingediend, waarin het bedrijf de verschillende methodes om het water dat vrijkomt bij de oliewinning te verwerken naast elkaar heeft gelegd en beoordeeld volgens een vastgestelde afwegingssystematiek. De alternatieven variëren van zuivering tot ondergrondse injectie in Twente. SodM heeft dit onderzoek beoordeeld en concludeerde in december dat het rapport onvoldoende is onderbouwd en uitgewerkt om de verschillende alternatieven voor de verwerking van productiewater te kunnen wegen. Het bedrijf kreeg tot 1 maart om het onderzoek aan te vullen. De NAM heeft uiteindelijk, na aandringen van SodM, op 9 maart een onderzoek ingediend waarin weliswaar alternatieven zijn uitgewerkt, maar waarin wel de waterinjectie in Drenthe maar niet die in Twente wordt meegewogen. Dat is niet in lijn met het vergunningsvoorschrift. SodM heeft de NAM daarom opgedragen om vóór 1 mei alsnog een onderzoek naar de alternatieven in vergelijking met de injectie in Twente in te dienen, waarin de eerder door SodM gemaakte opmerkingen zijn verwerkt.