ZZS-verplichtingen Activiteitenbesluit

In juni 2022 is het rapport ‘Evaluatie ZZS-Emissiebeleid 2016-2021’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat veel bedrijven niet voldoen aan de verplichtingen uit het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit verplicht mijnbouwbedrijven iedere 5 jaar te rapporteren over de emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat bedrijven per 1 januari 2023 met voorrang controleren op de rapportageplicht uit het Activiteitenbesluit artikel 2.4 voor ZZS.

Gedetailleerde rapportage

SodM verwacht een proactieve houding van de bedrijven die erop gericht is te voldoen aan de ZZS-regelgeving. Als mocht blijken dat bedrijven volgend jaar niet aan de regels voldoen, zal SodM van haar handhavingsinstrumenten gebruikmaken.

Het Activiteitenbesluit stelt hoge eisen aan de rapportages die de bedrijven moeten aanleveren. Iedere vijf jaar moet in vaste formats gerapporteerd worden:

  1. Welke stoffen vrijkomen.
  2. Hoeveel stoffen vrijkomen en welke trends daarin zichtbaar zijn.
  3. Welke maatregelen het bedrijf neemt om de emissies te verminderen dan wel te voorkomen.

Gezien de hoge eisen die het Activiteitenbesluit aan de rapportages stelt en de geldende verplichting, verwacht SodM dat de bedrijven nu al werken aan het beantwoorden van bovenstaande vragen. Te beginnen met een inventarisatie van de door hen gebruikte ZZS en het meten van de daadwerkelijke emissies.

Offshorebedrijven

Voor offshorebedrijven gaat de verplichting gelden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Gezien de impact van en de maatschappelijke aandacht voor ZZS adviseert SodM dringend dat ook zij de ZZS-rapportages aanleveren.

Milieuprogramma SodM

Het toezicht op de rapportageplicht ZZS is onderdeel van het milieuprogramma van SodM.