Milieuprogramma

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de toezichthouder op verschillende Nederlandse en Europese milieuwetten, -regelingen en -verordeningen. Bijvoorbeeld de Mijnbouwwet, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer, de REACH Verordening en het OSPAR-verdrag.

Milieutaken versterken

De aandacht voor milieu is in ontwikkeling, zowel in Nederland als in de EU. Ontwikkelingen in de maatschappij, groeiende kennis over het onderwerp en de energietransitie vragen om meer aandacht voor milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond.

In 2021 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat besloten om SodM extra middelen te geven om haar wettelijke taken op het terrein milieutoezicht en -advisering adequaat uit te kunnen voeren. SodM is vervolgens een programma gestart om de milieutaken te versterken. De Milieuambitie ordent en prioriteert het proces voor het SodM-breed inrichten van milieuadvies, milieutoezicht, het laten uitvoeren van milieuonderzoek en vergroten van de expertise voor milieubeleid.

Milieuprogramma: vergunningen, advisering en toezicht

Het milieuprogramma richt zich op een aantal onderwerpen. Ten eerste gaat SodM in samenwerking met het bevoegde gezag de lopende vergunningen opnieuw te beoordelen op grond van de geldende milieuverplichtingen (Inhaalprogramma milieuvergunningen mijnbouwbedrijven). Ten tweede werkt SodM aan het verstevigen van haar milieuadvisering bij vergunningverlening. Ten derde intensiveert SodM haar milieutoezicht.

Om een goede uitvoering van dit programma mogelijk te maken versterkt SodM het internationale netwerk en maakt zij afspraken met de andere inspecties. Ook werkt SodM aan het vergroten van de eigen milieukennis door het opleiden van eigen en de inhuur van nieuwe medewerkers. SodM zal periodiek verantwoording afleggen over de voortgang van het milieuprogramma.

Inhaalprogramma milieuvergunningen

Het inhaalprogramma is in 2021 gestart met het inventariseren en controleren van de vergunningen van mijnbouwactiviteiten onshore en offshore. Deze overzichten zijn niet zo actueel als wenselijk is; dat geldt ook voor de Wabo- en Omgevingsvergunningen voor deze locaties en installaties. Waar nodig worden de vergunningen geactualiseerd. Na opleveringscontroles door toezichthouders van SodM en externe experts zal SodM in de laatste fase borgen dat de opgedane kennis wordt vastgelegd, inclusief de organisatie van het permanent actualiseren van deze kennis.

Onderzoek RIVM

De strategievorming voor het onderwerp milieu bij SodM startte in 2018 met een onderzoek door het RIVM naar de milieurisico’s van de sectoren waar SodM toezicht op houdt. Dit onderzoek beschrijft per milieuaspect en per sector waar kennislacunes zitten die aandacht van SodM nodig hebben.