Jaarlijkse controle van bodemdaling door mijnbouw

De bodemdaling als gevolg van mijnbouwactiviteiten is dit jaar binnen de afgesproken grenzen gebleven. Dat constateert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) na beoordeling van de bodemdalingsmetingen van mijnbouwbedrijven. SodM ziet er op toe dat de metingen uitgevoerd worden, dat deze van voldoende kwaliteit zijn, en dat de bodemdaling binnen de vergunning blijft. Voor deze beoordeling heeft SodM gebruik gemaakt van advies van TNO. 

SodM heeft de bodemdalingsmetingen beoordeeld als gevolg van het winnen van zout, aardgas of het opslaan van stoffen in de diepe ondergrond. Het gaat om de volgende metingen: 

  • Winning van zout in de gebieden Twente-Rijn – Strootbeekpark en Ganzebos 
  • Winning van aardgas uit de velden Diever, Eesveen, Nijensleek, Vinkega, De Hoeve, Noordwolde, Weststellingwerf en Donkerbroek-Hemrik 
  • Ondergrondse opslag van dieselolie in Twente bij Marssteden – Usseler Es

Metingen in openbaar register

Mijnbouwactiviteiten zoals aardgas- en zoutwinning leiden tot bodemdaling. Ondergrondse opslag kan zowel bodemdaling als -stijging veroorzaken, afhankelijk van het legen of vullen van de opslag. Mijnbouwbedrijven meten de bodemdaling periodiek via een dekkend net van meetpunten. Dit kan door middel van waterpasmetingen, door GPS-metingen en door InSAR (satellietmetingen). De eerste meting is altijd vóór aanvang van de winning, zodat de uitgangssituatie goed in beeld is. Het bedrijf moet vervolgens om de paar jaar een herhalingsmeting doen om de bodemdaling te kunnen volgen. Zo’n meting wordt vastgelegd in een meetregister en SodM controleert deze. De gecontroleerde metingen staan op NLOG weergegeven in een interactieve kaart.

Toezicht op bodemdalingsmetingen

Als mijnbouwbedrijven meer bodemdaling veroorzaken dan vergund, dan moet het bedrijf de winning stoppen en opnieuw instemming vragen aan het ministerie van EZK. EZK neemt dan, na advies van de wettelijk adviseurs, een nieuw besluit over de winning. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Zuidwending, waar de zoutwinning door Nobian meer bodemdaling veroorzaakte dan toegestaan. SodM heeft inmiddels een advies uitgebracht aan EZK over het geactualiseerde winningsplan dat het bedrijf heeft ingediend.

Meetplannen goedgekeurd

Mijnbouwbedrijven moeten jaarlijks een meetplan indienen bij SodM. In dit meetplan beschrijven zij hoe zij het effect van hun mijnbouwactiviteiten op de bodem meten. Dit effect kan bodemdaling of – stijging zijn, of trillingen. In het geval van opslag in of winning uit een zoutcaverne, moet ook de vorm van de holte in de ondergrond periodiek gemeten worden. In het meetplan staat bijvoorbeeld hoe vaak en waar er gemeten moet worden. Mijnbouwbedrijven zijn wettelijk verplicht dit tot dertig jaar na het beëindigen van de winning te doen.  SodM heeft alle meetplannen voor 2023 gecontroleerd, en constateert dat deze aan de wettelijke vereisten voldoen. 

De gecontroleerde meetplannen zijn online te vinden: https://www.nlog.nl/meetplannen