SodM wijst verzoek NAM om nu weer gas te winnen in Maasdijk af

De NAM mag de gaswinning in Maasdijk nog niet hervatten, ook al heeft het ministerie  van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een ontwerpbesluit gepubliceerd waarmee zij aangeeft in te willen stemmen met verdere gaswinning op deze locatie. Dit heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de NAM laten weten als reactie op haar verzoek hiertoe van 17 juli jl.

Gaswinning gestaakt na last onder dwangsom

SodM heeft de NAM in februari 2018 een last onder dwangsom opgelegd om het olie- en gasbedrijf te dwingen de winning uit onder andere het gasveld Maasdijk te staken. De reden was dat de NAM méér gas produceerde dan onder het toen geldende winningsplan was toegestaan. De NAM had reeds een geactualiseerd winningsplan bij het ministerie van EZK ingediend met daarin een hoger productievolume. SodM heeft het ministerie over de bodembeweging en de seismische risico’s van het geactualiseerde winningsplan geadviseerd. EZK heeft in juni 2018 een ontwerpbesluit gepubliceerd waarin zij aangeeft in te willen stemmen met dit geactualiseerde winningsplan.  

NAM moet wachten met winnen

Belanghebbenden zoals omwonenden en lokale overheden hebben kunnen reageren op het ontwerpbesluit. Het ministerie van EZK is op dit moment bezig deze opmerkingen te verwerken in het definitieve besluit. Tegen het definitieve besluit kunnen deze belanghebbenden nog  beroep instellen en de winning via de rechter tegenhouden. SodM vindt daarom dat de NAM moet wachten totdat het nieuwe winningsplan in werking is getreden, en wijst het verzoek van de NAM om de last in te trekken af. Bovendien is opzettelijk meer winnen dan in het geldende winningsplan is toegestaan een economisch misdrijf.

Stand van zaken overige gasvelden uit de last onder dwangsom

Met de last van februari moest de NAM niet alleen de winning in Maasdijk staken, maar ook in Monster. Uit dit gasveld wordt weer geproduceerd, omdat het ministerie van EZK hier inmiddels een hogere winning toestaat. SodM heeft de dwangsom voor Monster daarom reeds ingetrokken.

Update: NAM mag winning hervatten

Op 14 februari 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een nieuw instemmingsbesluit genomen voor de gaswinning uit de voorkomens Gaag, Maasdijk, ’s-Gravenzande, Monster, Noorderdam en De Lier. Het instemmingsbesluit is zes weken na deze datum in werking getreden. De NAM mag daarom weer aardgas winnen uit voorkomen Maasdijk.