SodM gaat toezicht op mijnbouwputten intensiveren

Er zijn nog te veel gebreken en defecten aan mijnbouwputten, dat blijkt uit het rapport ‘De integriteit van onshore putten in Nederland’ van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarom gaat SodM het toezicht op mijnbouwputten intensiveren. Voor dit onderzoek heeft SodM een kleine 1.600 putten op land onderzocht. Met name in de  sector geothermie moet de kwaliteit van de putten omhoog om lekkages te voorkomen. Maar ook bij putten voor zout, gaswinning en gasopslag heeft SodM gebreken geconstateerd. Alleen in de sector olie zijn geen gebreken aangetroffen.

Wat is van belang voor een goede mijnbouwput?
Mijnondernemingen gebruiken putten voor olie- en gaswinning, geothermie, zoutwinning of ondergrondse opslag van stoffen. Een put is de verbinding van de bovengrond met de ondergrond. Een put bestaat uit een of meerdere eromheen liggende buizen. Putten met één buis, zoals gangbaar bij geothermie, zijn kwetsbaarder dan putten met een dubbele of zelfs driedubbele verbuizing. Als een eerste buis lekt, kan een tweede buis deze lekkage opvangen zodat de stof niet in de ondergrond terecht komt. Een ander voordeel van meerdere buizen is dat je de tweede buis kunt inzetten als meetpunt van eventuele lekkage. Naast het aantal buizen, is de kwaliteit van de gebruikte materialen van belang.

Geothermie
Het onderzoek laat zien dat het technisch ontwerp van de putten voor geothermie niet voldoende is. In vrijwel alle gevallen gaat het om een put met een enkele buis. Alle geothermieputten hebben last van corrosie, wat onder controle wordt gehouden door anti-corrosiemiddelen te gebruiken. Nog niet alle geothermisten hebben een goedwerkend veiligheidsbeheerssysteem voor hun putten.

Zout

De zoutputten hebben een enkele buis. In een aantal gevallen was sprake van gebreken aan de put. In Twente hebben daardoor lekkages van pekelwater plaatsgevonden. Deze putten zijn inmiddels allemaal vervangen door putten van betere kwaliteit. Aandacht voor het veiligheidsbeheerssysteem van de put moet in de sector zout nog wel verder omhoog.

Gaswinning en -opslag

Gasputten zijn voorzien van een dubbele verbuizing. Ook hier zijn er gebreken aan de put geconstateerd. Deze gebreken zaten in de meeste gevallen óf in de eerste óf in de tweede buis, zodat lekkage naar de omgeving niet plaatsvond. Bij 1% van de gasputten is een zeer kleine lekkage naar de omgeving geconstateerd. Het ging hier om maximaal 115 liter per dag, dit is grofweg een kwart van wat één koe dagelijks aan methaan uitstoot. Een deel van deze gasputten is ondertussen geabandonneerd. Alle  ondernemingen in de gassector hebben hun veiligheidsbeheerssysteem op orde waardoor ze snel en gericht kunnen reageren op incidenten.

Olie

In de sector olie trof SodM in geen gevallen gebreken aan. De olieputten zijn in goede conditie en de ondernemingen werken systematisch met een veiligheidsbeheerssysteem.

Stappen SodM

Om de veiligheidsstandaard in de sector geothermie te verhogen, neemt SodM verschillende stappen. SodM gaat na overleg met de sector concrete eisen opstellen voor het technische putontwerp. Ook is SodM kritisch in haar toezicht op de huidige putten en het hebben van een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem. Tot slot zal SodM streng handhaven bij incidenten. Maar ook in de andere sectoren neemt SodM maatregelen. SodM zal in de zoutsector dit jaar extra toezien op het veiligheidsbeheerssysteem van de zoutbedrijven. Ook houdt SodM de putten die aardgas lekken, ook al is dit een zeer beperkte hoeveelheid,  nauwlettend in de gaten. Tot slot krijgt iedere mijnbouwonderneming te maken met een jaarlijkse inspectie op het beheer van de integriteit van de putten. SodM ziet er dan op toe dat de ondernemingen voldoende aandacht geven aan het ontdekken van gebreken, het nemen van veiligheidsmaatregelen en het op tijd repareren van gebreken.