Nieuwe taak voor SodM: Toezicht op de veiligheid bij experimenten distributie waterstof naar woningen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat toezicht houden op de veiligheid van de distributie van waterstof bij de experimenten in woningen waar waterstof aardgas als energiebron zal vervangen. Daarmee gaat SodM in op het verzoek van de minister om deze tijdelijke taak voor de duur van de experimenten op te pakken en de veiligheid van waterstof tot en met de meter, te waarborgen.

Toezicht

De minister heeft aan SodM (link naar brief) gevraagd om het veiligheidstoezicht met betrekking tot de waterstofdistributie op zich te nemen bij de waterstofexperimenten met woningen; te beginnen in de wijk Berkeloord met monumentale woningen in Lochem. Later volgen experimenten in Wagenborgen, Stad aan ’t Haringvliet en Hoogeveen. SodM heeft in haar toezichtarrangement uitgewerkt hoe zij dat toezicht invult. Het toezicht op de productie en/of invoedinstallatie voor waterstof ligt bij de Omgevingsdienst. Het toezicht op de veiligheid van de binnenhuisinstallaties (na de meter) ligt, net als nu bij aardgasinstallaties, bij de gemeente.

Wet- en regelgeving

In de huidige Gaswet is de veiligheid en het toezicht op de veiligheid van het transport van aardgas geregeld, maar voor waterstof bestaat nog geen wetgeving. Wel heeft het Rijk een tijdelijk beleidskader voor de veiligheid van waterstofdistributie opgesteld. Dit bestaat uit het generiek richtsnoer waterstofveiligheid en het aanvullend richtsnoer voor vier waterstofpilots in de bebouwde omgeving.

Waterstof minstens zo veilig als gas

SodM is al toezichthouder op regionale netbeheerders die de aardgasdistributie verzorgen tot en met de meter in huis. In die rol heeft SodM al veel kennis en ervaring opgedaan en die komt nu goed van pas. Waterstof is ook een gas en waterstof zal in het experiment in Lochem door dezelfde of vergelijkbare leidingen gaan die tot nu toe voor aardgas gebruikt werden. De distributie van waterstof moet minstens zo veilig zijn als de huidige distributie van aardgas. En net als bij aardgas wordt ook aan waterstof een geurstof toegevoegd (odorisatie) voor de veiligheid.

Handhaving

Als SodM van mening is dat de veiligheid in Lochem onvoldoende is geborgd door netbeheerder Liander dan kan SodM een signaal sturen aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM is de toezichthouder die met een gedoogbeslissing de deelname van Liander aan dit pilotproject mogelijk maakt. De ACM kan bij een dergelijk signaal besluiten om de gedoogbeslissing in te trekken.

Kennisontwikkeling voor de energietransitie

Duurzaam geproduceerde waterstof vormt een belangrijk onderdeel van de beoogde toekomstige energievoorziening, en speelt daarmee een prominente rol in de energietransitie. Om kennis en ervaring te vergroten over de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving, zijn waterstofpilots wenselijk. Om waterstof daadwerkelijk in te zetten voor verwarming van bijvoorbeeld woningen, is er meer kennis nodig over de technische- en veiligheidsaspecten van waterstof in woningen en over het hergebruik van de bestaande gasinfrastructuur met waterstof. Het is van belang om dit door middel van experimenten in kaart te kunnen brengen en zo tot oplossingen te komen voor eventuele belemmeringen.