Beoordeling Meerjarenversterkingsplan voor Groningen

Als de geplande versnelling wordt gerealiseerd door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), dan is het haalbaar om de versterkingsopgave in 2028 af te ronden. Het tempo van de versterking moet met een factor 3 omhoog om de 12.800 adressen die nu niet veilig zijn, tijdig te versterken of te herbouwen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het Meerjarenversterkingsplan (MJVP) leidend wordt voor alle werkzaamheden van de NCG. Als aan de hand van het MJVP blijkt dat er ergens een knelpunt optreedt, dan is het nodig dat de NCG hier tijdig naar handelt of laat zien wat van andere betrokken partijen nodig is om de planning te halen. Als in plaats hiervan de planning wordt aangepast, zoals in het verleden is gebeurd, dan komt de afronding van de versterking in 2028 in gevaar. Tot deze conclusie komt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) na bestudering van het MJVP.

SodM monitort de voortgang en beoordeelt de logica, uitlegbaarheid en de haalbaarheid van de planning voor de gehele beoordelings- en versterkingsopgave zoals deze door de NCG in het MJVP wordt aangegeven. In de versie van het MJVP die SodM beoordeeld heeft, zijn nog geen aanpassingen gedaan naar aanleiding van de kabinetsreactie op de parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen. Het is dus nog niet duidelijk wat de consequenties hiervan zijn voor de doelstelling van het kabinet om de versterkingsopgave in 2028 af te ronden.

Wat is het MJVP?

Het MJVP is de planning van de resterende beoordelings- en versterkingsopgave van de NCG. In het MJVP wordt aangegeven wanneer alle huizen beoordeeld kunnen zijn. Dan is bekend of deze voldoende veilig zijn of dat er maatregelen nodig zijn. Voor huizen die naar verwachting maatregelen nodig hebben, zoals versterken of vervangen door nieuwbouw, is aangegeven wanneer deze huizen aan de veiligheidsnorm voldoen. Het MJVP is niet alleen de verantwoordelijkheid van de NCG. De vijf aardbevingsgemeentes geven via hun jaarlijkse lokale plannen van aanpak aan in welke volgorde en in welke periode de adressen in de versterkingsopgave door de NCG moeten worden aangepakt.

Hoe werkt het MJVP?

De NCG heeft een grote inspanning geleverd om voor het MJVP een planningstool te ontwikkelen. Hiermee wordt op basis van de relevant geachte randvoorwaarden, uitgangspunten en aannames, de totale versterkingsopgave inzichtelijk gemaakt in een meerjarenplanning. Daarin is het gehele proces in fases met te behalen mijlpalen gepland. Op basis van het MJVP maakt de NCG deelplanningen zoals de jaarplanningen en 6-wekenplanningen. En minstens zo belangrijk: het MJVP brengt voor de verschillende fases van de versterkingsopgave potentiële kritieke knelpunten tijdig in beeld. Zo kan bijvoorbeeld bepaald worden wanneer en welke inzet van uitvoerende partijen nodig is, welke tijdelijke huisvesting vereist is, wanneer werkzaamheden van nutsbedrijven gereed moeten zijn en welke belemmeringen vanuit de (natuur)wet- en regelgeving aanwezig zijn. Het inzichtelijk krijgen van de kritieke knelpunten is essentieel om tijdig maatregelen te nemen die deze knelpunten oplossen.