Versterkingsplan gemeente Eemsdelta voor 2023 goedgekeurd

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het lokale plan van aanpak van de gemeente Eemsdelta voor 2023 goedgekeurd. SodM plaatst – net als bij de andere lokale plannen van aanpak – wel een kanttekening: of de versterking daadwerkelijk conform planning wordt gerealiseerd, is afhankelijk van de juistheid van de aannames in het Meerjarenversterkingsplan (MJVP) van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Het is voor SodM onduidelijk hoe de NCG de aangekondigde versnelling in de uitvoering de komende jaren gaat realiseren. Met de huidige werkwijze en het huidige tempo is het afronden van de versterkingsopgave in 2028 in de gemeente Eemsdelta niet realistisch. SodM zal het MJVP van de NCG begin dit jaar nader tegen het licht houden.

Uitlegbaarheid

Ofschoon de gemeenten in hun eerdere versterkingsplannen een samenhangende werkwijze voorstonden per wijk of dorp, zijn in de uitvoeringspraktijk van de NCG verschillende beoordelingsmethoden gebruikt voor het toetsen van de veiligheid van de huizen in de versterkingsopgave. Dit kan ervoor zorgen dat bij vergelijkbare huizen in dezelfde wijk de mate van versterking verschilt. Dit leidt tot vragen en onbegrip bij bewoners. Eemsdelta is gestart met het in kaart brengen van deze verschillen. Dit is nog niet klaar omdat een groot deel van de versterkingsadviezen nog niet gereed is. Overigens heeft de heer Wientjes november 2022 EZK geadviseerd over het verbeteren en versnellen van de versterkingsoperatie in vier dorpen in de gemeente Eemsdelta. Het lokale plan van aanpak van de gemeente Eemsdelta voor 2023 houdt nog geen rekening met de daarin gegeven adviezen.

Over de lokale plannen van aanpak

Elke gemeente stelt jaarlijks een lokaal plan van aanpak op. Het beschrijft de prioritering van opname, beoordeling en versterking van huizen in die gemeente. In het lokale plan wordt rekening gehouden met de jaarlijks beschikbare capaciteit vanuit de NCG. Een gemeenteraad kan vervolgens haar lokale plan indienen bij de NCG na goedkeuring van SodM. Het is de bedoeling dat de NCG de versterking vervolgens uitvoert conform het ingediende plan van aanpak. SodM heeft de lokale plannen van de overige gemeentes (Groningen, Oldambt, Het Hogeland en Midden-Groningen) december 2022 goedgekeurd.