Beoordeling SodM van Waterinjectierapport Twente 2020 (NAM)

SodM heeft twee overtredingen en één verbeterpunt geconstateerd in het Waterinjectierapport Twente 2020 van de NAM. De NAM dient vóór 1 januari 2022 maatregelen te nemen om aan de vergunning te voldoen. 

De NAM moet jaarlijks een waterinjectierapportage opleveren. Hierin rapporteert de NAM over hoeveelheden en de samenstelling van het geïnjecteerde productiewater, de injectiedrukken en de hoeveelheid gebruikte mijnbouwhulpstoffen bij de injectie van productiewater in Twente. Op 11 oktober 2021 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het Waterinjectierapport Twente 2020 van de NAM beoordeeld. Hierbij hebben de inspecteurs twee overtredingen vastgesteld. 

Overschrijding vergunde waarden

Allereerst gaat het om een het overschrijden van de maximale norm voor tolueen en koolstofdioxide zoals in de vergunning opgelegd. Hoewel dit gaat om stoffen die van nature in het formatiewater voorkomen, blijkt uit de rapportage dat de gehaltes in het productiewater de vergunde waarden een aantal keer overschrijden. Deze overschrijding heeft verder geen negatieve gevolgen voor mens en milieu. De NAM dient vóór 1 januari 2022 corrigerende maatregelen te nemen om te voldoen aan de normen uit de vergunningen en SodM hierover te informeren. De NAM dient daarnaast vanaf heden tot nader orde de resultaten van de wekelijkse en maandelijkse analyses van het injectiewater Twente direct met SodM te delen.

Vergelijking voorgaande jaren ontbreekt

In de rapportage heeft de NAM geen vergelijking gemaakt met voorgaande jaren met betrekking tot de kwaliteit van het injectiewater wordt gerapporteerd. Het niet rapporteren van deze informatie is ook een overtreding van voorschriften van de waterinjectievergunningen. Tot slot hebben de inspecteurs tijdens deze inspectie één verbeterpunt vastgesteld. SodM verwacht van de NAM dat het bedrijf dit verbeterpunt evalueert en het Waterinjectierapport hierop aanpast.