Besluit Woo-verzoek afwijkingen zorgsysteem NAM (waterinjectie Twente)

De gevraagde informatie is reeds openbaar. 

De Stichting Stop Afvalwater Twente heeft op basis van de Wet open overheid op 19 maart 2022 een verzoek gedaan om informatie over afwijkingen in het zorgsysteem die de NAM gemeld heeft aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Deze afwijkingen meldt de NAM in de jaarrapportages die de NAM maakt in het kader van het Waterinjectie Management Plan. De NAM publiceert deze rapportages op haar website. De gevraagde informatie is daarmee al openbaar.