Rol SodM in alternatievenweging voor waterinjectie Twente door de NAM

De NAM injecteert productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek in lege gasvelden in Twente. In de huidige vergunning is vastgelegd dat de NAM de verwerkingsmethode van het productiewater periodiek moet evalueren. In deze evaluatie worden allerlei verschillende methodes, van het zuiveren van het productiewater tot ondergrondse injectie, naast elkaar gelegd en beoordeeld volgens een vastgestelde afwegingssystematiek. In deze brief verduidelijkt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) haar rol in dit proces aan de NAM. 

Toezicht op proces en de kwaliteit van de onderzoeken

SodM ziet als toezichthouder toe op zowel het proces, als de kwaliteit van de uitgevoerde onderzoeken. Om dit te kunnen doen, zal SodM op verschillende momenten in het proces de gang van zaken en (tussen)resultaten beoordelen. SodM heeft daartoe informatie opgevraagd bij de NAM, waaronder:

  • de lijst met af te wegen alternatieven en hoe de NAM deze heeft vastgesteld.
  • de wijze waarop de NAM de alternatieven gaat wegen, en hoe het mijnbouwbedrijf hierbij het advies van de Commissie m.e.r. op de door NAM gehanteerde CE-methodiek toepast.

Aan de hand van de evaluatie zal het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) overwegen of een besluit tot aanpassing van de huidige verwerkingsmethode nodig is.

Eerst oordeel SodM over scheur in buitenbuis afwachten

Tot slot merkt SodM op dat de NAM op dit moment onderzoek doet naar scheur in de buitenbuis van waterinjectieput ROW2 in Twente. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen van invloed zijn op de alternatievenweging. SodM geeft daarom aan dat er niet gestart kan worden met de uitvoering van de alternatievenweging totdat het onderzoek van de NAM is beoordeeld door SodM. Naar verwachting is het oordeel van SodM medio juni afgerond.