Verscherpt toezicht tankenpark NAM opgeheven

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het verscherpt toezicht op het tankenpark van de NAM in Delfzijl beëindigd. Het tankenpark stond sinds oktober 2018 onder verscherpt toezicht naar aanleiding van de lekkage van 30 kubieke meter aardgascondensaat. 

SodM heeft de NAM opgedragen een aantal acties te nemen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen, waaronder het verbeteren van de veiligheidscultuur, een aantal technische maatregelen en het verbeteren van de samenwerking met lokale autoriteiten. SodM constateert dat de NAM voldoende voortgang heeft geboekt om het verscherpt toezicht op te heffen. Vanzelfsprekend blijft SodM in het kader van haar reguliere toezicht het tankenpark inspecteren.

Verbetering van de alertheid vraagt om voortdurende inspanning

De NAM heeft augustus 2019 een plan van aanpak ingediend om de veiligheidscultuur op alle locaties te verbeteren. SodM heeft dit plan goedgekeurd. SodM houdt de resultaten van de inspanningen van de NAM in de gaten via indicatoren als statistieken van (bijna-)ongevallen en medewerkersonderzoeken. Daarnaast toetst SodM tijdens inspecties of (en wat) medewerkers geleerd hebben van het incident in Delfzijl. Hoewel het verbeteren van de veiligheidscultuur een langetermijn-investering vergt, is SodM tevreden met de inspanningen van de NAM tot dusver. Het is van belang dat de NAM haar inspanningen doorzet om het verlies aan alertheid ten aanzien van de veiligheid te voorkomen. 

Maatregelen ter verbetering van de technische veiligheid

De NAM heeft na het incident op aandringen van SodM een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. De NAM heeft de alarmeringen op het tankenpark aangepast, zodat signalen van een mogelijke lekkage met de hoogste prioriteit worden opgepakt. Ook heeft de NAM een afsluiter in het riool geplaatst zodat er geen aardgascondensaat meer in terecht kan komen. Na een alarm kan via de NAM-locatie in Hoogezand snel genoeg worden ingegrepen. Daarnaast heeft de NAM aantoonbaar technische en organisatorische maatregelen getroffen om herhaling van een dergelijk voorval in de toekomst te voorkomen. Daarmee is het niet meer nodig dat er een medewerker buiten kantooruren op het tankenpark gestationeerd is. SodM heeft de maatregelen ter verbetering van de technische veiligheid op het tankenpark gecontroleerd en goed bevonden.    

Verbetering van de samenwerking met de omgeving

De NAM heeft op aandringen van SodM de samenwerking met de gemeente, het Waterschap, de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio geëvalueerd. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat de NAM in de eerste fase van het incident te weinig meewerkte met de instanties. Later is er meer samenwerking ontstaan, en naar de toekomst toe zijn er goede onderlinge afspraken. De betrokken partijen hebben SodM aangeven zich te herkennen in de evaluatie en dat de samenwerking met de NAM verbeterd is.

Inspecties in samenwerking met de Veiligheidsregio

De meest risicovolle bedrijven in Nederland zijn aangewezen in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO). Voor deze bedrijven geldt een streng toezichtprogramma. Hoewel het tankenpark geen BRZO-locatie is, behandelt SodM de locatie wel als zodanig. Dit betekent dat SodM het tankenpark samen met de Veiligheidsregio inspecteert. Gedurende het verscherpte toezicht is de inspectiefrequentie opgevoerd. Sinds het incident is het tankenpark zeven keer geïnspecteerd, waarvan vier keer met de Veiligheidsregio. Tijdens deze inspecties zijn geen overtredingen geconstateerd. Ook onder het reguliere toezichtsregime zet SodM de inspecties in samenwerking met de Veiligheidsregio voort.