Zwaarst mogelijke aardbeving in Groningen iets lager ingeschat

Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben ertoe geleid dat de kans op hele zware aardbevingen in het Groningen-gasveld iets lager wordt ingeschat. Tot dit inzicht kwamen internationale topexperts op basis van een wetenschappelijke conferentie die de NAM onder toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft georganiseerd.

De zwaarst mogelijke beving die in het Groningen-gasveld zou kunnen optreden ligt volgens de experts ergens tussen de 4,0 en 6,5 op de schaal van Richter, waarbij de meest waarschijnlijke waarde wordt geschat op een magnitude van 4,6. In 2016 liep de bandbreedte nog van 4,0 tot 7,2 op de schaal van Richter met de inschatting dat 5,0 de meest waarschijnlijke waarde was. SodM onderschrijft de uitkomsten van deze conferentie. Het rapport en alle gebruikte wetenschappelijke onderzoeken zijn terug te vinden op de website van de NAM

Waarvoor wordt deze inschatting gebruikt?

De inschatting van de zwaarst mogelijke beving wordt gebruikt voor de risicoberekeningen van TNO in opdracht van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de aardgaswinning in Groningen, alsmede voor het vaststellen van de (mate van) versterking van een gebouw (NPR en typologie-aanpak). Nu moet bekeken worden welke gevolgen deze nieuwe bevindingen hebben voor de versterkingsopgave. Uitgangspunt is dat gedane toezeggingen aan bewoners worden nagekomen. In het belang van een snelle uitvoering van de versterkingsopgave heeft SodM eerder aangegeven alleen significante nieuwe inzichten op te nemen in de NPR en typologieaanpak, zodat de beoordelingswijze zoals gebruikt in de opgave zo veel als mogelijk en verstandig is stabiel kan worden gehouden. Het is nog maar de vraag of deze kleine verschuiving in de inschatting van de zwaarst mogelijke beving een significant nieuw inzicht is.

Waarom is de zwaarst mogelijke aardbeving in 2022 lager dan in 2016?

Voor het opnieuw vaststellen van de zwaarst mogelijke aardbeving zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten gebruikt. Wetenschappers hebben minder waarde toegekend aan data van gebieden waar aardbevingen plaatsvinden als gevolg van gaswinning, maar waar de diepe ondergrond zich slecht laat vergelijken met die van Groningen. Daarmee is de bandbreedte van zwaarst mogelijke bevingen verschoven van magnitude 4,0-7,2 in 2016 naar 4,0-6,5 in 2022.  De zwaarste magnitudes worden niet erg waarschijnlijk geacht, maar niet uitgesloten.

Is het nu veiliger in Groningen?

Hoewel de zwaarst mogelijke beving iets lager wordt ingeschat, vormt winning uit het Groningen-gasveld nog steeds een veiligheidsrisico voor bewoners. Het beeft al drie jaar op een rij vaker dan volgens de modellen wordt verwacht. Deze aardbevingen worden veroorzaakt door vereffening van de drukverschillen in het Groningen-gasveld, die door decennialange winning zijn ontstaan. Dit proces kan nog enkele tientallen jaren duren. Daarnaast moeten nog steeds duizenden huizen versterkt worden omdat ze niet veilig genoeg zijn. Het langdurig wachten op de versterking en afhandeling van schade leidt tot aanzienlijke gezondheidsschade bij een deel van de inwoners. Het blijft daarom van belang voor de veiligheid van de inwoners om de gaswinning af te bouwen, en de huizen zo snel mogelijk te versterken.