Injectie van productiewater in Drenthe

De NAM heeft een vergunning om water dat afkomstig is van gaswinning uit verschillende gasvelden in Drenthe en Overijssel in een gasveld in Schoonebeek (Drenthe) te injecteren. Uit ditzelfde gasveld wordt ook gas gewonnen. De NAM heeft plannen om het water dat naar boven komt bij de oliewinning in Schoonebeek ook in dit veld te injecteren. Voorheen werd dit water in voormalige gasvelden in Twente geïnjecteerd.

Om dit water te kunnen injecteren heeft de NAM een aantal vergunningen nodig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft EZK hierbij geadviseerd over de veiligheid voor mens en milieu. In Schoonebeek gaat het om (een aanpassing van) het winningsplan en een extra omgevingsvergunning. De minister is bevoegd gezag en verleent de vergunningen.  EZK heeft hierbij om advies gevraagd aan meerdere partijen, waaronder SodM. EZK heeft de adviezen van SodM en TNO op 7 maart 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. EZK zal de adviezen verwerken in een zogeheten ontwerp-besluit.

Vergunningenprocedure EZK

Als de ontwerp-besluiten klaar zijn, publiceert EZK deze en alle onderliggende documenten op www.mijnbouwvergunningen.nl. Op mijnbouwvergunningen.nl geeft EZK ook meer informatie over de lopende vergunningenprocedure en het zogeheten ‘gebiedsproces’. Met het gebiedsproces wil EZK bewoners, regionale overheden en andere belanghebbenden vroegtijdig betrekken bij de plannen van de NAM om het water van de oliewinning in het Schoonebeek-gasveld te injecteren.

.

Inspecteur op locatie
Beeld: ©SodM

Toezicht door SodM

SodM houdt toezicht op de activiteiten van de NAM in Schoonebeek. Daarbij kijken onze inspecteurs naar de gaswinning, de oliewinning en de waterinjectie. De NAM is verantwoordelijk voor de veiligheid van deze activiteiten. SodM controleert de veiligheid voor mens en milieu op de volgende punten:

 • Dagelijkse veiligheid van de putten en leidingen
  De NAM heeft een veiligheidsmanagementsysteem voor de bovengrondse transportleidingen en de putten. Met dit systeem kan de NAM de leidingen en putten in de gaten houden en zo nodig tijdig actie ondernemen. De NAM meldt bijzonderheden die opgemerkt worden in de leidingen en putten aan SodM. SodM controleert of het systeem naar behoren werkt.
 • Jaarlijkse rapportage van het geïnjecteerde water
  De NAM moet jaarlijks een waterinjectierapportage opleveren. Hierin rapporteert de NAM over hoeveelheden en de samenstelling van het geïnjecteerde productiewater, de injectiedrukken en de hoeveelheid gebruikte mijnbouwhulpstoffen. SodM beoordeelt deze rapportages, en neemt zo nodig steekproeven om de opgegeven waarden te controleren.
 • Meten van de bodemdaling
  Eventuele  bodemdaling in het gebied rondom Schoonebeek wordt periodiek gemeten door de NAM via een dekkend net van meetpunten. Elke vijf jaar dient de NAM een meetregister in bij SodM. SodM controleert dan of de metingen zorgvuldig zijn uitgevoerd.
 • Monitoren van bodemtrillingen
  De NAM heeft in Zuid-Oost Drenthe seismometers geïnstalleerd om eventuele trillingen in de ondergrond te kunnen meten. De NAM heeft een seismisch risicobeheersplan. Hierin staat omschreven welke acties de NAM onderneemt, mocht zich een beving voordoen. SodM heeft dit plan beoordeeld en ziet toe dat de NAM zich hieraan houdt.
 • Inspectie op locatie
  Inspecteurs van SodM controleren ter plekke of de NAM werkt overeenkomstig de wettelijke verplichtingen. Dit zijn onder andere verplichtingen uit de omgevingsvergunning, mijnbouwwetgeving, milieuwetgeving en Arbowetgeving. Ook inspecteert SodM op locatie wanneer er werkzaamheden aan de putten, leidingen en systemen plaatsvinden.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het toezicht van SodM op de olie- en gaswinning