Eerste deelrapport alternatievenweging waterinjectie Twente

De NAM is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in 2021 gestart met een onderzoek of injectie in lege gasvelden in Twente nog steeds de beste methode is om het productiewater afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek (Drenthe) te verwerken. Op verzoek van de Tweede Kamer is het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) betrokken bij deze zogeheten ’alternatievenweging’. SodM ziet hierbij toe op zowel het proces als de kwaliteit van de onderzoeken. In dit kader heeft de NAM zojuist een eerste deelrapport opgeleverd met een overzicht van de mogelijke technieken voor het verwerken van het productiewater.  

Risico's waterinjectie

Het deelrapport ‘Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek 2021-2022’ beschrijft de milieuaspecten, risico’s en de kosten van alternatieve verwerkingsmethoden. Echter, om deze alternatieven te kunnen vergelijken met de risico’s van de waterinjectie, moet de NAM eerst nog een aanvullend onderzoek inleveren bij SodM over de oorzaak van de scheur in een buitenbuis van een injectieput in Twente. De NAM levert dit aanvullende onderzoek vóór 31 maart aan bij SodM. Pas als SodM dit onderzoek beoordeeld heeft, kan de NAM de daadwerkelijke alternatievenweging uitvoeren.

Proces

De NAM, de gemeente Dinkelland, Provincie Overijssel en EZK zijn maandelijks bijeen gekomen om de voortgang van de alternatievenweging en de inhoud van de achterliggende stukken te bespreken. SodM heeft als toehoorder deelgenomen aan deze gesprekken, en erop toegezien dat de decentrale overheden de technische informatie van de NAM tijdig ontvingen, in staat waren om de informatie te duiden en dat alle relevante informatie is besproken.

​​​​​​​Wat is de alternatievenweging?

De NAM injecteert productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek in lege gasvelden in Twente. In de huidige vergunning is vastgelegd dat de NAM de verwerkingsmethode van het productiewater periodiek moet evalueren. In deze evaluatie worden allerlei verschillende methodes, van het zuiveren van het productiewater tot ondergrondse injectie, naast elkaar gelegd en beoordeeld volgens een vastgestelde afwegingssystematiek. Hierbij worden verschillende milieuaspecten, risico’s en kosten afgewogen. Alleen voor de waterinjectie in Twente is een periodieke alternatievenweging verplicht. In de overige vergunningen voor waterinjectie in Nederland is een dergelijke verplichting niet opgenomen.