SodM groeit mee met nieuwe ontwikkelingen

De veiligheid van mijnbouw en energiewinning heeft de kritische aandacht van de samenleving en politiek. De uitdaging voor Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is dan ook om de eigen rolopvatting en de uitvoering van de wettelijke taken zo goed mogelijk te laten aansluiten op relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Vandaag verschijnt het Jaarverslag van SodM 2021.

Meer aandacht voor nazorg

Zo verandert de rol van SodM bij sectoren die zich in een latere fase van hun levenscyclus bevinden: olie- en gaswinning, zoutwinning en de voormalige steenkoolwinning. Na de winning is nazorg belangrijk; bijvoorbeeld in het dossier gaswinning Groningen. Risico’s die blijven bestaan nadat de winning is beëindigd, moeten beheerst worden, ook als er geen mijnbouwoperator meer zou bestaan. Dit stelt de samenleving voor ongemakkelijke vragen, bijvoorbeeld in Limburg bij de voormalige steenkoolwinning. Bij nieuwe ontwikkelingen zoals windparken op zee, geothermie en CO2-opslag moet het uitgangspunt zijn dat voordat met de mijnbouw wordt begonnen, de activiteiten zo vormgegeven zijn dat nazorg niet nodig zou moeten zijn.

Milieutaken op orde

De kritische aandacht van samenleving en politiek geldt ook de bescherming van het milieu. In 2021 heeft SodM structurele financiële middelen gekregen om de uitvoering van haar wettelijke milieutaken, voor zowel toezicht als advisering, op orde te brengen. Het toenemende belang voor het borgen van de kwaliteit van onze leefomgeving is in de afgelopen twee decennia immers samengegaan met de introductie van meer milieuregels, zowel in Nederland als in Europa.

Een veilige energietransitie

De verschillende opvattingen van burgers, samenleving en politiek maken samen met de technische complexiteit van mijnbouw en energiewinning dat de noodzakelijke energietransitie niet eenvoudig is. Mijnbouw en energiewinning zijn hiervoor essentiële ingrediënten. De uitdaging is de energietransitie te versnellen en daarin de veiligheid voor mens en milieu te borgen. De energietransitie zal ook de komende jaren voor de nodige veranderingen in het werk van SodM zorgen.

Het perspectief van burgers

Ook de grote betrokkenheid van de maatschappij in het algemeen en burgers in de omgeving van mijnbouw- en energiewinningsactiviteiten zullen het werk van SodM verder veranderen. Net als in de afgelopen paar jaar, heeft SodM in 2021 de perspectieven van burgers een plaats in haar werk willen geven. De soms grote onzekerheden over de feiten maken de communicatie nog belangrijker. Ook de gesprekken met burgers en hun perspectieven zijn een groeiend onderdeel van de oordeelsvorming van de toezichthouder.

Groei SodM

SodM heeft voldoende capaciteit nodig om deze taken te kunnen uitvoeren. De groei van SodM eind 2021 naar 140 formatieplaatsen is daarbij noodzakelijk.