Advies SodM omgevingsvergunning inrichting Schoonebeek (zuivering productiewater)

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft EZK op 25 mei 2022 geadviseerd over de milieuaspecten van de omgevingsvergunning die de NAM heeft aangevraagd voor het in gebruiknemen van een zuiveringsinstallatie met actiefkoolfilters. SodM is van mening dat geen sprake is van een milieuneutrale wijziging en van een onvolledige aanvraag. SodM heeft EZK daarom geadviseerd de uitgebreide procedure toe te passen en de vergunningaanvraag aan te laten vullen.

Het productiewater dat vrijkomt bij de winning van olie in Schoonebeek, bevat van nature meer tolueen dat volgens de injectievergunning Twente is toegestaan. De NAM wil daarom het productiewater zuiveren, om overschrijdingen van de vergunde waardes te voorkomen. Het zuiveren van productiewater is een geheel nieuwe activiteit die nog niet binnen de inrichting plaatsvindt, daarom zijn er volgens SodM gevolgen voor het milieu te verwachten, namelijk:

  • Vrijkomen van nieuwe afvalstromen;
  • Toename van hoeveelheid (gevaarlijke) afvalstoffen
  • Gebruik van onbekende hoeveelheden hulpstoffen;
  • Toename van energieverbruik.

SodM adviseert daarom de ingediende vergunningsaanvraag via een uitgebreide voorbereidingsprocedure te behandelen. In die procedure kan ook de afweging plaatsvinden wat de best beschikbare techniek is om tot het gewenste resultaat te komen.

Omgevingsvergunning gepubliceerd

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de omgevingsvergunning op 31 augustus 2022 gepubliceerd.