SodM adviseert de minister van Economische Zakenen en Klimaat over de voorgenomen winning van het Groningenveld, waarbij rekening wordt gehouden met bepaalde grenzen.

Wat zijn de meest recente ontwikkelingen?

Sinds de beving bij Huizinge is er veel nieuw wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ook is er veel meetapparatuur geplaatst. Op basis van de nieuwe metingen en onderzoeken en de adviezen daarover door SodM,  heeft de minister van Economische Zaken de gasproductie in een aantal stappen verlaagd. In 2013 was de Groningen gasproductie nog 54 miljard m3. In 2016 zal dat ongeveer 27 miljard m3 zijn.

De productie in het centrum van het veld is op advies van SodM vrijwel stilgelegd. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke afname van het aantal aardbevingen op die plek.

De minister van Economische Zaken heeft NAM gevraagd voor 1 april 2016 een nieuw winningsplan op te stellen. Daarin moet NAM aantonen dat de  voorgestelde gasproductie voldoet aan de door de commissie Meijdam voorgestelde norm voor het seismische risico. SodM zal het nieuwe winningsplan beoordelen en de minister daarover adviseren.

In het begin geen bevingen?

Het Groningen gasveld is ontdekt in 1957. Het duurde enkele jaren voordat men doorhad hoe gigantisch de omvang van het veld was. In de jaren zestig van de vorige eeuw startte de productie van het veld, dat rond 1972 volledig op gang kwam.  Begin jaren negentig was ongeveer een derde van het aanwezige gas gewonnen. Er was nog geen sprake van aardbevingen door de gaswinning en die werden ook niet verwacht.

Wat is de schaal van Richter?

De schaal van Richter is een meetschaal waarop de waargenomen kracht van een aardbeving wordt uitgedrukt. Deze schaal begint bij 0 en loopt tot en met 10 of hoger.  Hoe hoger de waarde op de schaal van Richter, des groter de kracht van de aardbeving.

Wanneer werden bevingen merkbaar?

In 1991 was er  een beving  van 2.4 op de schaal van Richter in de omgeving van Middelstum. Daarna is het aantal en de sterkte van de bevingen aanzienlijk toegenomen. Inmiddels zijn er meer dan duizend bevingen geweest. De meesten hebben een geringe sterkte. Zo nu en dan treedt er een flinke beving op. Eerst werd de maximale sterkte geschat op 3.3, later op 3.9. Berekeningen gaven aan dat zo’n beving niet tot grote schade zou leiden. De beperkte risico’s ervan werden daarom toen als acceptabel gezien. Na de beving bij Huizinge in 2012 concludeerde SodM dat sterkere bevingen dan 3.9 niet kunnen worden uitgesloten. Zulke bevingen kunnen wel gevaarlijk zijn voor mensen en gebouwen.

Hoe ontstaan de aardbevingen?

Aardbevingen ontstaan door plotselinge bewegingen van aardlagen langs breuken in de ondergrond. In Groningen wordt het gas uit een laag op 3 km diepte gehaald. Daar vinden de bevingen dus plaats.Voor aardbevingen is dat ondiep. Dat is ook de reden waarom ze zo gevoeld worden. Natuurlijke aardbevingen komen namelijk meestal  voor op dieptes groter dan 10 km.

Door gaswinning neemt de druk van het gas in de aardlaag waaruit geproduceerd wordt af. De laag wordt daardoor samen gedrukt (compactie). Er bouwen spanningsverschillen op langs bestaande breuken die kunnen leiden tot aardbevingen.  Hoe meer gaswinning, hoe groter de compactie, hoe groter de kans op aardbevingen en hoe groter de kracht van de bevingen. Middenin het Groningse gasveld vindt de meeste compactie plaats. Daar is het spanningsveld aan weerzijde van de breuken het grootst en vinden de meeste en de grotere aardbevingen plaats.